salon cover

Chò Kang á Lâng 做工á人

4會員數
48內容數

Goán是1 tīn真要意台語台文ê人,對台語有真深ê感情,tī chit-má這ê對台語,也tio̍h是咱Formosa chit粒島嶼本底ê共同語,去hō͘ chē-chē人看輕ê時代,想beh出來做kóa tāi-chì,kā goán目前koh ē-hiáu ê物件,分享hō͘社會知影,mā ē-tàng kā goán chit tīn人ê記智保留--落來,to̍h án-ne,2023年,做工á人工作室成立。


目前工作室teh試做podcast kah YouTube影片,希望公開了後ē有好ê回應,當然goán koh有chē-chē ê想法,m̄-koh受時間、人力、物力ê限制,目前kan-na ē-tàng專心做廣播劇。聽候製作完成,chiah繼續進行其他ê計畫,nā各位欣賞goán ê作品,歡迎繼續kā goán支持kah鼓勵。Ló͘-la̍t!多謝!

精選內容

擁有者

追蹤最新動態, 和 4 位同樣興趣愛好的人一起交流