Lili HSU

Lili HSU

1241 位追蹤者
在法國的小日子已有十多年的時光。 曾是敲打鍵盤的文字譯者與線上英文老師,目前全職在家創作,建立插畫和數位商品的迷人小宇宙。自稱資深少女,是因年紀漸長, 卻始終保持對身邊事物永遠有新鮮感的初心。YouTube 頻道: French Days with Lili
在法國的小日子已有十多年的時光。 曾是敲打鍵盤的文字譯者與線上英文老師,目前全職在家創作,建立插畫和數位商品的迷人小宇宙。自稱資深少女,是因年紀漸長, 卻始終保持對身邊事物永遠有新鮮感的初心。插畫、數位模板、設計布料花樣、手作、縫紉⋯⋯,雜七雜八的生活樣貌也讓我建立了自己的品牌 Cocon Zakka。
由新到舊
Thumbnail
2024-04-10
22
Thumbnail
2024-03-30
35
Thumbnail
2023-12-27
21
Thumbnail
2023-12-08
24
Thumbnail
2023-11-10
27
Thumbnail
2023-10-28
60
Thumbnail
2023-10-10
14
Thumbnail
2023-10-09
11
Thumbnail
2023-10-04
21
Thumbnail
2023-09-29
17
Thumbnail
2023-09-22
7
Thumbnail
2023-09-16
14
Thumbnail
2023-09-13
8
Thumbnail
2023-09-08
9
Thumbnail
2023-09-05
13
Thumbnail
2023-08-23
8
Thumbnail
2023-08-21
7
Thumbnail
2023-08-17
12
Thumbnail
2023-08-16
10
Thumbnail
2023-07-17
14
Thumbnail
2023-06-20
7
Thumbnail
2023-06-19
19
Thumbnail
2023-06-14
9
Thumbnail
2023-06-02
15
Thumbnail
2023-05-31
11
Thumbnail
2023-04-04
18
Thumbnail
2023-03-15
16
Thumbnail
2023-02-28
11
Thumbnail
2023-02-21
20
Thumbnail
2023-01-31
14
Thumbnail
2023-01-11
11
Thumbnail
2023-01-07
18
Thumbnail
2023-01-06
12
Thumbnail
2023-01-05
14
Thumbnail
2023-01-03
9
Thumbnail
2022-12-31
10
Thumbnail
2022-12-30
4
Thumbnail
2022-12-29
12
Thumbnail
2022-12-20
10
Thumbnail
2022-12-19
19
Thumbnail
2022-12-18
18
Thumbnail
2022-11-21
26
Thumbnail
2022-11-12
26
Thumbnail
2022-11-05
29
Thumbnail
2022-10-20
23
Thumbnail
2022-10-11
28
Thumbnail
2022-06-13
29
Thumbnail
2022-05-07
26
Thumbnail
2022-04-26
25
Thumbnail
2022-03-19
21
Thumbnail
2022-02-17
23
Thumbnail
2022-02-15
21
Thumbnail
2022-01-13
28
Thumbnail
2022-01-03
29
Thumbnail
2021-12-31
28
Thumbnail
2021-12-07
30
Thumbnail
2021-12-02
21
Thumbnail
2021-11-28
23
Thumbnail
2021-11-24
25
Thumbnail
2021-11-17
24
Thumbnail
2021-11-14
25
Thumbnail
2021-10-31
51
Thumbnail
2021-10-17
17
Thumbnail
2021-09-11
17
Thumbnail
2021-07-29
22
Thumbnail
2021-07-17
16
Thumbnail
2021-06-19
14
Thumbnail
2021-06-12
16
Thumbnail
2021-05-12
10
Thumbnail
2021-05-04
18
Thumbnail
2021-04-16
15
Thumbnail
2021-04-01
7
Thumbnail
2021-03-12
18
Thumbnail
2021-02-28
14
Thumbnail
2021-02-13
2
Thumbnail
2021-02-06
12
Thumbnail
2021-01-14
4
Thumbnail
2021-01-09
4
Thumbnail
2020-12-21
10
Thumbnail
2020-12-12
24
Thumbnail
2020-11-30
3
Thumbnail
2020-11-21
13
Thumbnail
2020-11-06
19
Thumbnail
2020-11-01
7
Thumbnail
2020-10-16
18
Thumbnail
2020-09-29
13
Thumbnail
2020-09-22
24
Thumbnail
2020-04-02
14
Thumbnail
2020-03-23
12
Thumbnail
2020-03-21
6
Thumbnail
2020-03-15
1
Thumbnail
2020-02-29
5
Thumbnail
2020-02-13
12
Thumbnail
2019-10-14
6
Thumbnail
2019-09-22
7
Thumbnail
2019-09-19
5
Thumbnail
2019-09-08
9
Thumbnail
2019-09-01
2
Thumbnail
2019-08-20
21
Thumbnail
2019-05-09
11