Vivian Fang

Vivian Fang

37 位追蹤者
多年於加拿大公立大學擔任經濟系講師,精通賽局原理(Game Theory),主攻公共財政(Public Finance),回台灣後曾在各不同產業領域闖蕩,職務包含集團總裁、副總裁特助、商務開發(Business Development)、策略行銷等要職。
由新到舊
Thumbnail
2020-10-20
12
Thumbnail
2020-10-14
6
Thumbnail
2020-08-14
7
Thumbnail
2020-08-11
4
Thumbnail
2020-07-22
9
Thumbnail
2020-07-18
8
Thumbnail
2020-07-03
6
Thumbnail
2020-06-30
5
Thumbnail
2020-06-06
3
Thumbnail
2020-06-03
4
Thumbnail
2020-05-14
3
Thumbnail
2020-05-13
2
Thumbnail
2020-05-06
3
Thumbnail
2020-05-01
3
Thumbnail
2020-04-22
5
Thumbnail
2020-04-04
6
Thumbnail
2020-03-27
5
Thumbnail
2020-03-22
5
Thumbnail
2020-03-17
4
Thumbnail
2020-03-05
4
Thumbnail
2020-02-29
4
Thumbnail
2020-02-28
2
Thumbnail
2020-02-20
3
Thumbnail
2020-02-16
5
Thumbnail
2020-02-15
4
Thumbnail
2020-02-14
2
Thumbnail
2020-02-07
4
Thumbnail
2020-02-05
2
Thumbnail
2020-01-09
3
Thumbnail
2020-01-07
3
Thumbnail
2020-01-02
2
Thumbnail
2019-12-31
2
Thumbnail
2019-12-26
2
Thumbnail
2019-12-26
1
Thumbnail
2019-12-20
2
Thumbnail
2019-12-20
1
Thumbnail
2019-12-05
1
Thumbnail
2019-12-05
1
Thumbnail
2019-11-28
4
Thumbnail
2019-11-27
2
Thumbnail
2019-11-21
2
Thumbnail
2019-11-20
2
Thumbnail
2019-11-14
6
Thumbnail
2019-11-12
3
Thumbnail
2019-11-12
12