Jerome

Jerome

42 位追蹤者
世界五百強經驗,連續創業者。曾經於金融、貿易、OA、FA、娛樂、法律、互聯網、文化、媒體...等產業工作或創立項目,超過十年中國大陸文化演出經歷,並曾創造金氏世界紀錄。對互聯網產業與創業熟悉,共同創立項目曾經獲得中國最大傳媒集團千萬級別風險投資。中國大西部地區第一代商業演出的引進者並創立娛樂新媒體。
由新到舊
Thumbnail
2022-08-07
8
Thumbnail
2022-08-06
5
Thumbnail
2022-08-05
8
Thumbnail
2022-08-04
7
Thumbnail
2022-08-03
7
Thumbnail
2022-08-02
5
Thumbnail
2022-08-01
4
Thumbnail
2022-07-23
5
Thumbnail
2022-07-22
8
Thumbnail
2022-07-21
5
Thumbnail
2022-07-20
5
Thumbnail
2022-07-17
6
Thumbnail
2022-07-16
7
Thumbnail
2022-07-15
3
Thumbnail
2022-07-14
5
Thumbnail
2022-07-13
4
Thumbnail
2022-07-12
3
Thumbnail
2022-07-11
5
Thumbnail
2022-07-10
3
Thumbnail
2022-07-09
4
Thumbnail
2022-07-08
5
Thumbnail
2022-07-07
5
Thumbnail
2022-07-06
3
Thumbnail
2022-07-05
5
Thumbnail
2022-07-04
5
Thumbnail
2022-07-03
5
Thumbnail
2022-07-02
4
Thumbnail
2022-07-01
3
Thumbnail
2022-06-30
2
Thumbnail
2022-06-29
5
Thumbnail
2022-06-28
4
Thumbnail
2022-06-27
2
Thumbnail
2022-06-25
3
Thumbnail
2022-06-24
6
Thumbnail
2022-06-23
3
Thumbnail
2022-06-23
3
Thumbnail
2022-06-22
5
Thumbnail
2022-06-21
6
Thumbnail
2022-06-20
4
Thumbnail
2022-06-19
3
Thumbnail
2022-06-18
5
Thumbnail
2022-06-17
3
Thumbnail
2022-06-16
2
Thumbnail
2022-06-15
3
Thumbnail
2022-06-14
4
Thumbnail
2022-06-12
3
Thumbnail
2022-06-11
3
Thumbnail
2022-06-10
1
Thumbnail
2022-06-09
6
Thumbnail
2022-06-08
1
Thumbnail
2022-06-07
3
Thumbnail
2022-06-06
4
Thumbnail
2022-06-05
3
Thumbnail
2022-06-04
3
Thumbnail
2022-06-03
1
Thumbnail
2022-06-02
4
Thumbnail
2022-06-01
4
Thumbnail
2022-05-31
4
Thumbnail
2022-05-30
4
Thumbnail
2022-05-29
4
Thumbnail
2022-05-28
2
Thumbnail
2022-05-27
2
Thumbnail
2022-05-26
4
Thumbnail
2022-05-25
4
Thumbnail
2022-05-24
4
Thumbnail
2022-05-23
1
Thumbnail
2022-05-22
5
Thumbnail
2022-05-21
3
Thumbnail
2022-05-20
4
Thumbnail
2022-05-19
3
Thumbnail
2022-05-18
3
Thumbnail
2022-05-17
2
Thumbnail
2022-05-16
6
Thumbnail
2022-05-15
2
Thumbnail
2022-05-14
3
Thumbnail
2022-05-13
3
Thumbnail
2022-05-12
4
Thumbnail
2022-05-11
2
Thumbnail
2022-05-10
4
Thumbnail
2022-05-09
4
Thumbnail
2022-05-08
3
Thumbnail
2022-05-07
4
Thumbnail
2022-05-06
2
Thumbnail
2022-05-05
3
Thumbnail
2022-05-04
3
Thumbnail
2022-05-03
1
Thumbnail
2022-05-02
3
Thumbnail
2022-04-30
3
Thumbnail
2022-04-29
3
Thumbnail
2022-04-28
2
Thumbnail
2022-04-27
5
Thumbnail
2022-04-26
1
Thumbnail
2022-04-25
2
Thumbnail
2022-04-24
3
Thumbnail
2022-04-23
1
Thumbnail
2022-04-22
4
Thumbnail
2022-04-21
3
Thumbnail
2022-04-20
2
Thumbnail
2022-04-19
3
Thumbnail
2022-04-18
3