Dr.HowChi

Dr.HowChi

22 位追蹤者
一位來自鄉下的窮孩子,落腳於方格子。身為喜歡健身的財金系學生,將與各位分享自身對於金融市場的觀察,偶爾寫寫健身日誌與心情雜誌。很榮幸與各位在此邂逅~
由新到舊
Thumbnail
2021-10-03
7
Thumbnail
2021-09-30
3
Thumbnail
2021-09-29
5
Thumbnail
2021-09-26
8
Thumbnail
2021-09-26
5
Thumbnail
2021-09-26
5
Thumbnail
2021-09-25
6
Thumbnail
2021-09-25
3
Thumbnail
2021-09-24
8
Thumbnail
2021-09-24
6
Thumbnail
2021-09-21
7
Thumbnail
2021-09-20
4
Thumbnail
2021-09-19
4
Thumbnail
2021-09-19
4
Thumbnail
2021-09-17
6
Thumbnail
2021-09-17
5
Thumbnail
2021-09-16
10
Thumbnail
2021-09-15
7
Thumbnail
2021-09-14
8
Thumbnail
2021-09-14
7
Thumbnail
2021-09-14
7
Thumbnail
2021-09-13
5
Thumbnail
2021-09-12
7
Thumbnail
2021-09-12
3
Thumbnail
2021-09-11
3
Thumbnail
2021-09-10
5
Thumbnail
2021-09-09
9
Thumbnail
2021-09-08
5
Thumbnail
2021-09-08
4
Thumbnail
2021-09-06
5
Thumbnail
2021-09-03
6
2021-09-02
8
Thumbnail
2021-08-30
5