JellinaC

JellinaC

42 位追蹤者
潔莉娜,無可救藥的白飯!認真生活與工作,聊聊不動產及各種生活經驗與趣味,分享快樂分享愛,讓我們更勇敢的往前走!
39會員
51內容數
資訊不對稱的不動產市場,如何找到適合自己的房子? 分享自身經驗與所學習到各種的資訊,一起瞭解房地產的眉眉角角,菜雞也能夠買房!
由新到舊
Thumbnail
2024-01-15
8
Thumbnail
2024-01-11
10
Thumbnail
2023-12-26
11
Thumbnail
2023-12-23
10
Thumbnail
2023-12-18
12
Thumbnail
2023-12-14
10
Thumbnail
2023-12-10
8
Thumbnail
2023-12-08
10
Thumbnail
2023-12-05
11
Thumbnail
2023-11-29
12
Thumbnail
2023-11-14
13
Thumbnail
2023-10-01
9
Thumbnail
2023-09-06
8
Thumbnail
2023-07-26
16
Thumbnail
2023-07-19
15
Thumbnail
2023-07-15
16
Thumbnail
2023-06-27
9
Thumbnail
2023-06-06
14
Thumbnail
2023-05-05
19
Thumbnail
2023-05-02
12
Thumbnail
2023-04-26
14
Thumbnail
2023-04-21
13
Thumbnail
2023-04-12
12
Thumbnail
2023-03-23
7
Thumbnail
2023-03-20
9
Thumbnail
2023-03-17
8
Thumbnail
2023-01-13
9
Thumbnail
2022-12-28
12
Thumbnail
2022-10-26
11
Thumbnail
2022-09-15
15
Thumbnail
2022-08-21
11
Thumbnail
2022-07-26
12
Thumbnail
2022-07-18
15
Thumbnail
2022-06-12
10
Thumbnail
2022-06-09
7
Thumbnail
2022-06-03
8
Thumbnail
2022-05-27
10
Thumbnail
2022-05-20
7
Thumbnail
2022-05-17
7
Thumbnail
2022-04-28
7
Thumbnail
2022-04-23
9
Thumbnail
2022-04-19
8
Thumbnail
2022-04-17
8
Thumbnail
2022-04-05
6
Thumbnail
2021-12-14
7
Thumbnail
2021-12-09
7
Thumbnail
2021-12-07
6
Thumbnail
2021-11-24
7
Thumbnail
2021-11-09
4