JavaScript — var let

閱讀時間約 1 分鐘
Java script 中有其中兩種宣告分別是 var 跟 let
  • var
if(true){
var a = 10;
}
//var 在 if 外印出時
結果:
a = 10
  • let
if(true){
let a = 10;
}
//let 在 if 外印出時
結果:
a is not defined
** let 是一種區塊的變數宣告像是 if else while for 即跳出區塊時就無法取得資料
為什麼會看到廣告
John
John
留言0
查看全部
發表第一個留言支持創作者!