【台語講怪奇】 EP03-月娘ê秘密 外星人基地? 人造天體?

閱讀時間約 27 分鐘
raw-image

歡迎收聽「台語講怪奇」。


Ta̍k-ke好,我是Ko͘-chiáu,我是A-chin in ang。


咱chit ê節目是beh用台語來kā ta̍k-ke紹介chit ê世界上,真濟奇奇怪怪ê代誌。


用台語來表現,ǹg望ta̍k-ke聽liáu ē感覺趣味。


頂1回咱紹介--ê是,明帝國遇--tio̍h ê 1件chok衰ê代誌,今á日第3齣,咱beh來講--ê是「月娘ê秘密」,ta̍k-ê lóng看--過ê月娘,tàu底有啥物怪奇--leh !


等leh等leh,你beh紹介--ê,應該m̄是beh講,有人偷the̍h in ang ê仙丹,飛ùi月娘--去hit ê故事hoⁿh。


M̄是m̄是,咱beh講--ê,m̄是hit款欺騙gín-á ê故事。


Ŏ͘?Ah無,咱beh講--ê,是啥物款ê故事?


咱beh講--ê,是騙大人ê故事。


Eh!你báng烏白kâng騙ŏ͘!


Tī 1969年,全世界siōng大ê新聞,to̍h是人類頭1回登陸月球。


Beh去kā hit粒仙丹搶--轉-來。


Sòa--落-來,美國ê太空人,to̍h一直去、一直去、一直去。


Kám是chhōe無hit粒仙丹?


Hó͘,你是有jōa愛hit粒仙丹--lah!


Ah無--leh,kám是beh去買兔á牌麻糬?


然後,過無幾冬,tī 1972年以後,to̍h無人koh去月球--ā。


Án-ne一定是he兔á牌麻糬無好食。


聽講hoⁿh,是tī月球面頂,去tú tio̍h外星人!


Nah ē無lia̍h 2隻á轉來研究看māi--leh。


Nah有可能,你ka想看māi,人類舞hiah久,開hiah chē錢,chiah有法度登陸月球,結果人已經chhoân便便tī hia leh等--你,eh,che gún ê地盤neh,你是beh創啥!


走hiah遠去到月球,soah去hông恐嚇--o͘h!


Hèⁿ ā,koh想beh kâng lia̍h 2隻轉--來,你食較bái--leh-lah。


Án-ne講,月娘頂面,真正有外星人o͘h!


有a̍h無我是m̄敢講--lah,m̄-koh聽講hoⁿh,in m̄-nā tú tio̍h外星人,koh有看tio̍h chiâⁿ久以前,siak tī hia ê UFO,koh有m̄知外久進前ê城市建築物。


Hăⁿ?Chiah-nī怪奇ê代誌,我nah ē lóng m̄-bat聽--過。


因為美國政府kā chit kóa代誌lóng am-khàm--起-來,m̄ hō͘人知影。


Āi-iò͘,ah你kā chit kóa代誌講--出-來,kám ē hō͘人查水表。


免驚--lah,che lóng是後--來聽人講--ê,聽講hoⁿh,2013年,日本人koh發現有UFO,用真緊ê速度,tī月球表面siu̍h siu̍h siu̍h飛過來koh飛過去。


Kám有可能是太空pùn-sò,in看liáu m̄-tio̍h去--ah。


無可能,hit ê UFO,1 ê to̍h有1公里hiah長neh!


是較大pû ê太空pùn-sò--ā!


M̄-koh伊m̄是直直飛--過-去,伊koh oat來oat去,án-ne飛,koh án-ne飛。


Án-ne一定是he駕駛hoⁿh,lim酒醉koh tī hia駛UFO,bo̍k怪ē有1台siak tī hia!


Hò͘ⁿ,千萬m̄-thang o͘h,ē hông罰錢。


M̄-koh hiah大台ê UFO,平常時是beh chhàng tī tó?


Hèⁿ,che to̍h趣味ā,你kám知影,月球se̍h地球公轉,kah伊ka-tī tī hia自轉, se̍h 1 lìn ê時間,竟然是kāng款--ê。


Hăⁿ?Chiah tú好?He kám有啥iàu緊?


Nā是án-ne,伊面對地球ê hit面,永遠是kâng 1 pêng,to̍h是講,月球後壁生liáu啥款,你永遠to看bōe tio̍h。


Hăⁿ?Ah nā是UFO chhàng tī hia,咱ùi地球頂頭m̄ to̍h看bē tio̍h--ah。


Tio̍h,nā是hit pêng有外星人ê基地,咱mā看無。


M̄-tio̍h--ā,chit-má ê科技chiah-nī發達,射1粒衛星去kā伊hip相,mā m̄是啥物困難ê代誌--ā。


Ah nā伊是chhàng tī土腳底--leh。


Hiah大chiah ê UFO,beh chhàng tī內底,m̄ to̍h ài挖1 ê chiok大ê khang,he真費氣neh!


真費氣hōⁿ!


Nā beh chhàng 2 chiah,m̄ to̍h ài挖2 ê khang,beh chhàng 100 chiah,to̍h ài挖100 ê khang neh!


Ah無,to̍h kui-khì kā kui粒月球,chiâⁿ做太空基地好--ah。


Hăⁿ?Án-ne siuⁿ hàm--ah-lah!


聽講hoⁿh,月球ê表面chiok tēng,tēng-khiau-khiau,tēng-khong-khong,鑽bē --入-去,beh挖khang mā chok pháiⁿ挖。


Kah你ê心肝kāng款tēng-kho̍k-kho̍k。


Ah m̄-koh伊內底soah khang-khang-khang。


Kah你ê頭殼kāng款,無物件。


Eh!你是kah我有冤仇o͘h!


冤仇是無--lah,m̄-koh,你m̄是講,he表面chiok tēng,鑽bē--入-去,án-ne是beh按怎ka挖kah khang-khang-khang。


Nā án-ne kui-khì mài挖--ah,咱tăⁿ開始to̍h kā設計做1 ê空心--ê to̍h好 。


Án-ne, kám講bē親像ke-kui-á kāng款,破1 ê孔,soah kui-ê變做火流星lak--落-來!


聽--起-來親像啥物絕招--leh,我想hoⁿh,應該是bōe--lah,tī 1970年,Apollo 13號發生意外,1 chat 15噸ê火箭lak tī月球表面。


Ŏ͘,驚--死-人,hiah重lak--落-去,án-ne ē地動neh。


Hèⁿ ā,hiàng時,khǹg tī月球面頂ê 1台機器,to̍h有去記錄tio̍h地動,結果án-chóaⁿ你kám知,hit ê地動竟然liân-sòa搖3點鐘。


Hăⁿ-à?Nah ū可能--lah!


He月球hoⁿh,nā內面是cha̍t-pak--ê,án-ne伊kan-na ē搖1分鐘,nā beh搖kah 3點鐘,to̍h真正有可能是空心--ê-ō͘。


驚--死-人,是siáng有本事舞chiah大條!


你kám ē記--leh,進前有1段時間,chhui-bîn chiok時行,chhui-bîn chiâⁿ趣味neh,真濟人hông chhui-bîn了後,ē講出伊ê前世是siáng,teh做啥物代誌。


Hèⁿ,我ē記--eh,hit ê時陣我mā想beh知影我前世是siáng,凡勢~是tó 1 ê國家ê公主。


好,無咱來試看māi,來,你看我the̍h--ê chit塊錶á,hàiⁿ來hàiⁿ去~hàiⁿ來hàiⁿ去,你chit-má真ài睏,你慢慢á睏去--ah。


我睏去--ah。


請問你是啥物人?


我是1 ê做工á人。


請問你teh做啥物工程?


Gún ê工作室,teh製造月球。


Hăⁿ?月球是lín製造--ê?Lín是án-chóaⁿ製造--ê?


Goán先製造1 ê圓形ê框,用太空船kā伊拖去天頂,chiah ùi內面kā伊tah--起-來。


To̍h是án-ne,當初hit ê人去hông chhui-bîn了後,伊講--出-來ê代誌,聽--起-來chok hàm,m̄-koh伊講--ê kah咱頭前所講ê hit kóa推論,竟然tàu ē--起-來。


Eh,你nah ē無接話。


我koh teh睏。


Hó--起-來-ah-lah!月娘曝kha-chhng--a。


M̀?Chit-má kúi點--ah?


睏--起-來-ah hōⁿ,khah精神--leh,我koh beh kā你講1件chok奇怪ê代誌。


好,我醒--ah,你講。


你知影--無,咱平常時看tio̍h ê日頭,kā暗時看tio̍h ê月娘,是kāng款大粒neh!


Hăⁿ?真--ê-o͘h?我lóng無注意--過neh。


你後回hoⁿh,nā是出日頭,你to̍h去kā伊斟酌看,出力看,看kám是án-ne。


He目睭ē青盲--lah。


Aih-iò͘,nah ē hiah歹騙。


是講,你今á日講--ê,tàu底是真--ê a̍h是假--ê?


我a̍h知,我講話a̍h無teh負責--ê。


無負責koh敢講kah chiah大聲。


Án-ne咱今á日感謝ta̍k-ke收聽「台語講怪奇」,我是Ko͘-chiáu,我是A-chin in ang,咱後回再會ŏ͘!
Hoan-gêng siu-thiaⁿ “Tâi-gí Kóng Koài-kî”.


Ta̍k-ke hó, góa sī  Ko͘-chiáu, góa sī A-chin in ang.


Lán chit ê chiat-bo̍k sī beh iōng Tâi-gí lâi kā ta̍k-ke siāu-kài chit ê sè-kài siōng, chin chē kî-kî-koài-koài ê tāi-chì.


Iōng Tâi-gí lâi piáu-hiān, ǹg-bāng ta̍k-ke thiaⁿ liáu ē kám-kak chhù-bī.


Téng 1 hôe lán siāu-kài--ê sī, Bêng tè-kok tú--tio̍h ê 1 kiāⁿ chok soe ê tāi-chì, kin-á-ji̍t tē 3 chhut, lán beh lâi kóng--ê sī “Goe̍h-niû ê pì-bi̍t”, ta̍k-ê lóng khòaⁿ--kòe ê goe̍h-niû, tàu-té ū siáⁿ-mih koài-kî--leh!


Tán--leh tán--leh, lí beh siāu-kài--ê, èng-kai m̄-sī beh kóng, ū lâng thau-the̍h in ang ê sian-tan, poe ùi goe̍h-niû--khì hit ê kò͘-sū hoⁿh.


M̄-sī m̄-sī, lán beh kóng--ê, m̄-sī hit khoán khi-phiàn gín-á ê kò͘-sū.


Ŏ͘? Ah bô, lán beh kóng--ê, sī siáⁿ-mih-khoán ê kò͘-sū?


Lán beh kóng--ê, sī phiàn tōa-lâng ê kò͘-sū.


Eh! Lí báng o͘-pe̍h kâng phiàn ŏ͘!


Tī 1969 nî, choân sè-kài siōng tōa ê sin-bûn, to̍h sī jîn-lūi thâu 1 hôe teng-lio̍k goe̍h-kiû.


Beh khì kā hit lia̍p sian-tan chhiúⁿ--tńg-lâi.


Sòa-lo̍h-lâi, Bí-kok ê thài-khong-jîn, to̍h it-ti̍t khì, it-ti̍t khì, it-ti̍t khì.


Kám sī chhōe bô hit lia̍p sian-tan?


Hó͘, lí sī ū jōa ài hit lia̍p sian-tan--lah!


Ah bô--leh, kám sī beh khì bé thò͘-á pâi môa-chî?


Jiân-āu, kòe bô kúi tang, tī 1972 nî í-āu, to̍h bô lâng koh khì goe̍h-kiû--ā.


Án-ne it-tēng sī he thò͘-á pâi môa-chî bô hó-chia̍h.


Thiaⁿ kóng hoⁿh, sī tī goe̍h-kiû bīn-téng, khì tú tio̍h gōa-chheⁿ-lâng!


Nah ē bô lia̍h 2 chiah-á tńg-lâi gián-kiù khòaⁿ-māi--leh.


Nah ū khó-lêng, lí ka siūⁿ khòaⁿ-māi, jîn-lūi bú hiah kú, khai hiah chē chîⁿ, chiah ū hoat-tō͘ teng-lio̍k goe̍h-kiû, kiat-kó lâng í-keng chhoân piān-piān tī hia leh tán--lí, eh, che gún ê tē-pôaⁿ neh, lí sī beh chhòng-siáⁿ!


Cháu hiah hn̄g khì kàu goe̍h-kiû, soah khì hông khióng-hat--o͘h!


Hèⁿ ā, koh siūⁿ beh kâng lia̍h 2 chiah tńg--lâi, lí chia̍h khah bái--leh-lah.


Án-ne kóng, goe̍h-niû téng-bīn, chin-chiàⁿ ū gōa-chheⁿ-lâng o͘h!


Ū a̍h bô góa sī m̄-káⁿ kóng--lah, m̄-koh thiaⁿ-kóng hoⁿh, in m̄-nā tú tio̍h gōa-chheⁿ-lâng, koh ū khòaⁿ tio̍h chiâⁿ kú í-chêng, siak tī hia ê UFO, koh ū m̄-chai gōa-kú chìn-chêng ê siâⁿ-chhī kiàn-tio̍k-bu̍t.


Hăⁿ? Chiah-nī koài-kî ê tāi-chì, góa nah ē lóng m̄-bat thiaⁿ--kòe.


In-ūi Bí-kok chèng-hú kā chit kóa tāi-chì lóng am-khàm--khí-lâi, m̄ hō͘ lâng chai-iáⁿ.


Āi-iò͘, ah lí kā chit kóa tāi-chì kóng--chhut-lâi, kám ē hō͘ lâng chhâ chúi-pió.


Bián-kiaⁿ--lah, che lóng sī āu--lâi thiaⁿ lâng kóng--ê, thiaⁿ kóng hoⁿh, 2013 nî, Ji̍t-pún-lâng koh hoat-hiān ū UFO, iōng chin kín ê sok-tō͘, tī goe̍h-kiû piáu-bīn siu̍h siu̍h siu̍h poe kòe-lâi koh poe kòe-khì.


Kám ū khó-lêng sī thài-khong pùn-sò, in khòaⁿ liáu m̄-tio̍h khì--ah.


Bô khó-lêng, hit ê UFO, 1 ê to̍h ū 1 kong-lí hiah tn̂g neh!


Sī khah tōa pû ê thài-khong pùn-sò--ā!


M̄-koh i m̄ sī ti̍t-ti̍t poe--kòe-khì, i koh oat lâi oat khì, án-ne poe, koh án-ne poe.


Án-ne it-tēng sī he kà-sú hoⁿh, lim chiú-chùi koh tī hia sái UFO, bo̍k-koài ē ū 1 tâi siak tī hia!


Hò͘ⁿ, chhian-bān m̄-thang o͘h, ē hông hoa̍t-chîⁿ.


M̄-koh hiah tōa tâi ê UFO, pêng-siông sî sī beh chhàng tī tó?


Hèⁿ, che to̍h chhù-bī ā, lí kám chai-iáⁿ, goe̍h-kiû se̍h tē-kiû kong-choán, kah i ka-tī tī hia chū-choán, se̍h 1 lìn ê sî-kan, kèng-jiân sī kāng-khoán--ê.


Hăⁿ? Chiah tú hó? He kám ū siáⁿ iàu-kín?


Nā sī án-ne, i bīn-tùi tē-kiû ê hit bīn, éng-oán sī kâng 1 pêng, to̍h sī kóng, goe̍h-kiû āu-piah seⁿ liáu siáⁿ-khoán, lí éng-oán to khòaⁿ bōe tio̍h.


Hăⁿ? Ah nā sī UFO chhàng tī hia, lán ùi tē-kiû téng-thâu m̄ to̍h khòaⁿ bē tio̍h--ah.


Tio̍h, nā sī hit pêng ū gōa-chheⁿ-lâng ê ki-tē, lán mā khòaⁿ bô.


M̄ tio̍h--ā, chit-má ê kho-ki chiah-nī hoat-ta̍t, siā 1 lia̍p ōe-chhiⁿ khì kā i hip siōng, ma m̄ sī siáⁿ-mih khùn-lân ê tāi-chì--ā.


Ah nā i sī chhàng tī thô͘-kha té--leh.


Hiah tōa chiah ê UFO, beh chhàng tī lāi-té, m̄ to̍h ài ó͘ 1 ê chiok tōa ê khang, he chin hùi-khì neh!


Chin hùi-khì hōⁿ!


Nā beh chhàng 2 chiah, m̄ to̍h ài ó͘ 2 ê khang, beh chhàng 100 chiah, to̍h ài ó͘ 100 ê khang neh!


Ah bô, to̍h kui-khì kā kui lia̍p goe̍h-kiû, chiâⁿ chò thài-khong ki-tē hó--ah.


Hăⁿ? Án-ne siuⁿ hàm--ah-lah!


Thiaⁿ kóng hoⁿh, goe̍h-kiû ê piáu-bīn chiok tēng, tēng-khiau-khiau tēng-kho̍k-kho̍k, chǹg bē--ji̍p-khì, beh ó͘ khang mā chok pháiⁿ ó͘.


Kah lí ê sim-koaⁿ kāng-khoán tēng-kho̍k-kho̍k.


Ah m̄-koh i lāi-té soah khang-khang-khang.


Kah lí ê thâu-khak kāng-khoán, bô mi̍h-kiāⁿ.


Eh! Lí sī kah góa ū oan-siû o͘h!


Oan-siû sī bô--lah, m̄-koh lí m̄ sī kóng, he piáu-bīn chiok tēng, chǹg bē--ji̍p-khì, án-ne sī beh án-nóa ka ó͘ kah khang-khang-khang.


Nā án-ne kui-khì mài ó͘--ah, lán tăⁿ khai-sí to̍h kā siat-kè chò 1 ê khang-sim--ê to̍h hó.


Án-ne, kám kóng bē chhin-chhiūⁿ ke-kui-á kāng-khoán, phòa 1 ê khang, soah kui-ê piàn-chò hóe-liû-chhiⁿ lak--lo̍h-lâi!


Thiaⁿ--khí-lâi chhin-chhiūⁿ siáⁿ-mih choa̍t-chiau--leh, góa siūⁿ hoⁿh, èng-kai sī bōe--lah, tī 1970 nî, Apollo 13 hō hoat-seng ì-gōa, 1 chat 15 tòng ê hóe-chìⁿ lak tī goe̍h-kiû piáu-bīn.


Ŏ͘-ò͘, kiaⁿ--sí-lâng, hiah tāng lak--lo̍h-khì, án-ne ē tē-tāng neh.


Hèⁿ ā, hiàng sî, khǹg tī goe̍h-kiû bīn-téng ê 1 tâi ki-khì, to̍h ū khì kì-lio̍k tio̍h tē-tāng, kiat-kó án-chóaⁿ lí kám chai, hit ê tē-tāng kèng-jiân liân-sòa iô 3 tiám-cheng.


Hăⁿ-à? Nah ū khó-lêng--lah!


He goe̍h-kiû hoⁿh, nā lāi-bīn sī cha̍t-pak--ê, án-ne i kan-na ē iô 1 hun-cheng, nā beh iô kah 3 tiám-cheng, to̍h chin-chiàⁿ ū khó-lêng sī khang-sim--ê-ō͘.


Kiaⁿ--sí-lâng, sī siáng ū pún-sū bú chiah tōa-tiâu!


Lí kám ē kì--leh, chìn-chêng ū 1 tōaⁿ sî-kan, chhui-bîn chiok sî-kiâⁿ, chhui-bîn chiâⁿ chhù-bī neh, chin-chē lâng hông chhui-bîn liáu-āu, ē kóng chhut i ê chêng-sè si siáng, teh chò siáⁿ-mih tāi-chì.


Hèⁿ, góa ē kì--eh, hit ê sî-chūn góa mā siūⁿ beh chai-iáⁿ góa chêng-sè sī siáng, hoān-sè~sī tó 1 ê kok-ka ê kong-chú.


Hó, bô lán lâi chhì khòaⁿ-māi, lâi, lí khóaⁿ góa the̍h--ê chit tè pió-á, hàiⁿ lâi hàiⁿ khì, hàiⁿ lâi hàiⁿ khì, lí chit-má chin ài khùn, lí bān-bān-á khùn khì--ah.


Góa khùn khì--ah.


Chhiáⁿ-mn̄g lí sī siáⁿ-mih lâng?


Góa sī 1 ê chò-kang-á-lâng.


Chhiáⁿ-mn̄g lí teh chò siáⁿ-mih kang-têng?


Gún ê kang-chok-sek, teh chè-chō goe̍h-kiû.


Hăⁿ? Goe̍h-kiû sī lín chè-chō--ê? Lín sī án-chóaⁿ chè-chō--ê?


Goán seng chè-chō 1 ê îⁿ-hêng ê kheng, iōng thài-khong-chûn kā i thoa khì thiⁿ-téng, chiah ùi lāi-bīn kā i tah--khí-lâi.


To̍h sī án-ne, tong-chho͘ hit ê lâng khì hông chhui-bîn liáu-āu, i kóng--chhut-lâi ê tāi-chì, thiaⁿ--khí-lâi chok hàm, m̄-koh i kóng--ê kah lán thâu-chêng só͘ kóng ê hit kóa chhui-lūn, kèng-jiân tàu ē--khí-lâi.


Eh, lí nah ē bô chiap ōe.


Góa koh teh khùn.


Hó--khí-lâi-ah-lah! Goe̍h-niû pha̍k kha-chhng--a.


M̀? Chit-má kúi tiám--ah?


Khùn--khí-lâi-ah hōⁿ, khah cheng-sîn--leh, góa koh beh kā lí kóng 1 kiāⁿ chok kî-koài ê tāi-chì.


Hó, góa chhíⁿ--ah, lí kóng.


Lí chai-iáⁿ--bô, lán pêng-siông sî khòaⁿ tio̍h ê ji̍t-thâu, kā àm-sî khòaⁿ tio̍h ê goe̍h-niû, sī kāng-khoán tōa lia̍p neh!


Hăⁿ? Chin--ê-o͘h? Góa lóng bô chù-ì--kòe neh.


Lí āu-hôe hoⁿh, nā sī chhut ji̍t-thâu, lí to̍h khì kā i chim-chiok khòaⁿ, chhut-la̍t khòaⁿ, khòaⁿ kám sī án-ne.


He ba̍k-chiu ē chheⁿ-mê--lah.


Aih-iò͘, nah ē hiah pháiⁿ phiàn.


Sī kóng, lí kin-á-ji̍t kóng--ê, tàu-té sī chin--ê a̍h-sī ké--ê?


Góa a̍h chai, góa kóng-ōe a̍h bô teh hū-chek--ê.


Bô hū-chek koh káⁿ kóng kah chiah tōa siaⁿ.


Án-ne lán kin-á-ji̍t kám-siā ta̍k-ke siu-thiaⁿ “Tâi-gí Kóng Koài-kî”, góa sī Ko͘-chiáu, góa sī A-chin in ang, lán āu-hôe chài-hōe ŏ͘!Goán是1 tīn真要意台語台文ê人,對台語有真深ê感情,tī chit-má這ê對台語,也tio̍h是咱Formosa chit粒島嶼本底ê共同語,去hō͘ chē-chē人看輕ê時代,想beh出來做kóa tāi-chì,kā goán目前koh ē-hiáu ê物件,分享hō͘社會知影。
留言0
查看全部
發表第一個留言支持創作者!
你可能也想看
迎新活動「方格新手村」:新格友註冊加入方格子,知名日料吃到飽餐券送給你! 👉 還不是 vocus 的會員嗎?點此註冊,參與新手村活動 👈 近期站上也出現了不少新格友,為了歡迎各位的加入,「方格新手村」隨之登場! 即日起,只要是新註冊帳號於活動期間內發佈 3 則文章,就有機會抽獎獲得知名日料吃到飽餐券。原格友也可以一起同樂,我們準備了小任
Thumbnail
2024-06-21
97
川普當選,對台股是利多還是利空?川普在槍擊事件中所表現出來的英勇形象,讓他贏得美國總統大選幾乎已成定局。沒想到他隨口的一句話「台灣搶走美國的晶片生意,所以要付保護費」,就讓台積電在短短三天跌掉超過100 元,台股也跌掉1100點以上。台積電、台股會就此一路下跌嗎?未來該如何因應?  
Thumbnail
2024-07-20
51
金融科技與生活美學的融合 CUBE App實踐自我理想最近開啟了研究工作,也開始斜槓著手團購、行銷、洽談業務,慢慢想打造一條屬於自己的道路,而工作忙碌之虞,總忘記自己刷卡消費明細、信用卡繳費,還會忽略了最應該的投資理財,也常常在忙碌奔波中忘記信用卡優惠,國泰世華CUBE App給足了這些功能和服務。 日常生活與數位、科技形影不離,同時也拉近彼此距
Thumbnail
2024-07-11
11
台語講不清楚的阿伯在南部很多上了年紀的阿伯只會講台語,他們不會講國語也不會寫國字,但問題是他們講台語也不標準。 有一天我載到一個阿伯,他告訴我他要去四德女中。因為他家住那附近,我滿頭的霧水…… 四德女中哪條路上?阿伯說了一條路可是他的台語好像含著魯蛋,我完全聽不清楚。因此我只好停在路邊Google四德女中。可是不管
用台語講電腦的代誌妮妃雅的消息出來,幾若工了後,我佇我佮囡仔的line群組內底講,我共2020年公視的「誰來晚餐」,妮妃雅彼片看完,我閣講我佇台語社團用台文介紹跨性別。   幾工了後,查某囝傳一个錄音檔予我:「你可以幫XX聽一下他錄的台語教寫程式嗎? 他在邀請大家幫忙聽跟給建議。」我點入去聽,進前咱笑人「台灣國語
Thumbnail
2024-05-06
8
用台語講經典仝款讃- 讀珍.阿斯頓《傲慢佮偏見》(台語好讀版,珍.奧斯汀浪漫經典「傲慢與偏見」首部台語譯本)已經袂記得頂一擺讀傲慢佮偏見是佇當時,可能是高中ê時陣?頂一站仔發現這本我足佮意ê文學經典有台語版本,感覺足歡喜嘛足好玄,連鞭買來欣賞。
Thumbnail
發佈在
Nga的沙龍
2024-03-29
3
把母語講回來,我的台語家庭之路(後記)我要特別感謝從我開始成為台語家庭首腦後,一路支持我的台語好朋友妤甜!謝謝她從來沒有給我壓力,不會要我全台語和她聊天、不介意我過往不學台羅拼音、台語字,反而有什麼有趣的台語活動馬上揪我!除了阿媽以外,所有我知道的台語活動都是她告訴我的!當我出現個念頭想學台語,她馬上分享資源給我。
Thumbnail
把母語講回來,我的台語家庭之路(下)我的台語家庭之路,是從講破爛台語開始的,大家快點丟掉 #我台語不好不能像你一樣 的迷思和包袱,每個人所乘載出來的能力,都不是因為「會」才有開始的可能,而是「先開始」、才往「會」的方向走去……你不需要已經會講母語,才能成為母語家庭,只要願意開始講,你就會講出一個母語的家! 我們身為母語家庭+閱讀
Thumbnail
把母語講回來,我的台語家庭之路(中)我家大兒子出生後,我是崇洋媚外的以全美語的方式跟他對話的,因為我可以,六年前的我想要他會用這個語言。當時我幻想的很好:我就全美語,他爸就全華語,阿公阿媽全台語,哇!三個語言一次滿足,好棒!這孩子的腦神經發展一定很好! 大兒子一歲內我都是全美語的方式跟他說話,那時他爸常常出差,一去就是五週五週的
Thumbnail
OpenAI高管第一次在台灣演講@政大!通用AI的關鍵技術與未來機會|怪獸科技公司|你與科技的距離 EP7.1這次的內容,我將分享在政大聽完 OpenAI 的執行長技術顧問(Technical Advisor to the CEO) Dr. Mohammad Bavarian 在台灣的第一場演講,透過 OpenAI 官方的視角,探討人工通用智慧(AGI)的關鍵技術和未來趨勢。
Thumbnail
2023-09-01
5
[每週分享]15省錢的慣性;不安心,不放心,恐懼,不信任;丟東西;講台語H邀我一起做預立醫療決定書(AD)的諮商, 強調團體談便宜,划算 H邀我一起去做「病人自主權利法」中,「預立醫療決定書」(AD)的諮商,她想去的那家醫院,一個人要3千多元,團體諮商的話比較便宜,最多6個人,她算出來6個人最便宜,只要1千多元,我心想, 1.連這種事情都以省錢為第一考量,也真服了她,真
Thumbnail
2022-12-08
7
易金看未來,0801火雷噬嗑卦台指趨勢研與盤後檢視如果覺得易金文章不錯,歡迎分享給更多親友知道有這個平台,多一個投資參考訊息。更多資訊請參考https://www.ejingfinance.com/ 0801得火雷噬嗑卦,沒錯又見噬嗑卦,此卦本質有逢高減碼之意,但卦中財旺,整體而言是先下再逐步往上的格局。 卦意重點提示 六爻重點提示 第六爻弱相。
Thumbnail
2022-08-01
1
2021 年 Cannes Lions 坎城創意獎數字概觀與台灣創意公司得獎表現2021 年 Cannes Lions 坎城創意節於 6 月 21 日展開 5 天的會期。各項數字概觀與台灣創意公司在各創意獎表現如下:
Thumbnail
2021-06-24
4
迎新活動「方格新手村」:新格友註冊加入方格子,知名日料吃到飽餐券送給你! 👉 還不是 vocus 的會員嗎?點此註冊,參與新手村活動 👈 近期站上也出現了不少新格友,為了歡迎各位的加入,「方格新手村」隨之登場! 即日起,只要是新註冊帳號於活動期間內發佈 3 則文章,就有機會抽獎獲得知名日料吃到飽餐券。原格友也可以一起同樂,我們準備了小任
Thumbnail
2024-06-21
97
川普當選,對台股是利多還是利空?川普在槍擊事件中所表現出來的英勇形象,讓他贏得美國總統大選幾乎已成定局。沒想到他隨口的一句話「台灣搶走美國的晶片生意,所以要付保護費」,就讓台積電在短短三天跌掉超過100 元,台股也跌掉1100點以上。台積電、台股會就此一路下跌嗎?未來該如何因應?  
Thumbnail
2024-07-20
51
金融科技與生活美學的融合 CUBE App實踐自我理想最近開啟了研究工作,也開始斜槓著手團購、行銷、洽談業務,慢慢想打造一條屬於自己的道路,而工作忙碌之虞,總忘記自己刷卡消費明細、信用卡繳費,還會忽略了最應該的投資理財,也常常在忙碌奔波中忘記信用卡優惠,國泰世華CUBE App給足了這些功能和服務。 日常生活與數位、科技形影不離,同時也拉近彼此距
Thumbnail
2024-07-11
11
台語講不清楚的阿伯在南部很多上了年紀的阿伯只會講台語,他們不會講國語也不會寫國字,但問題是他們講台語也不標準。 有一天我載到一個阿伯,他告訴我他要去四德女中。因為他家住那附近,我滿頭的霧水…… 四德女中哪條路上?阿伯說了一條路可是他的台語好像含著魯蛋,我完全聽不清楚。因此我只好停在路邊Google四德女中。可是不管
用台語講電腦的代誌妮妃雅的消息出來,幾若工了後,我佇我佮囡仔的line群組內底講,我共2020年公視的「誰來晚餐」,妮妃雅彼片看完,我閣講我佇台語社團用台文介紹跨性別。   幾工了後,查某囝傳一个錄音檔予我:「你可以幫XX聽一下他錄的台語教寫程式嗎? 他在邀請大家幫忙聽跟給建議。」我點入去聽,進前咱笑人「台灣國語
Thumbnail
2024-05-06
8
用台語講經典仝款讃- 讀珍.阿斯頓《傲慢佮偏見》(台語好讀版,珍.奧斯汀浪漫經典「傲慢與偏見」首部台語譯本)已經袂記得頂一擺讀傲慢佮偏見是佇當時,可能是高中ê時陣?頂一站仔發現這本我足佮意ê文學經典有台語版本,感覺足歡喜嘛足好玄,連鞭買來欣賞。
Thumbnail
發佈在
Nga的沙龍
2024-03-29
3
把母語講回來,我的台語家庭之路(後記)我要特別感謝從我開始成為台語家庭首腦後,一路支持我的台語好朋友妤甜!謝謝她從來沒有給我壓力,不會要我全台語和她聊天、不介意我過往不學台羅拼音、台語字,反而有什麼有趣的台語活動馬上揪我!除了阿媽以外,所有我知道的台語活動都是她告訴我的!當我出現個念頭想學台語,她馬上分享資源給我。
Thumbnail
把母語講回來,我的台語家庭之路(下)我的台語家庭之路,是從講破爛台語開始的,大家快點丟掉 #我台語不好不能像你一樣 的迷思和包袱,每個人所乘載出來的能力,都不是因為「會」才有開始的可能,而是「先開始」、才往「會」的方向走去……你不需要已經會講母語,才能成為母語家庭,只要願意開始講,你就會講出一個母語的家! 我們身為母語家庭+閱讀
Thumbnail
把母語講回來,我的台語家庭之路(中)我家大兒子出生後,我是崇洋媚外的以全美語的方式跟他對話的,因為我可以,六年前的我想要他會用這個語言。當時我幻想的很好:我就全美語,他爸就全華語,阿公阿媽全台語,哇!三個語言一次滿足,好棒!這孩子的腦神經發展一定很好! 大兒子一歲內我都是全美語的方式跟他說話,那時他爸常常出差,一去就是五週五週的
Thumbnail
OpenAI高管第一次在台灣演講@政大!通用AI的關鍵技術與未來機會|怪獸科技公司|你與科技的距離 EP7.1這次的內容,我將分享在政大聽完 OpenAI 的執行長技術顧問(Technical Advisor to the CEO) Dr. Mohammad Bavarian 在台灣的第一場演講,透過 OpenAI 官方的視角,探討人工通用智慧(AGI)的關鍵技術和未來趨勢。
Thumbnail
2023-09-01
5
[每週分享]15省錢的慣性;不安心,不放心,恐懼,不信任;丟東西;講台語H邀我一起做預立醫療決定書(AD)的諮商, 強調團體談便宜,划算 H邀我一起去做「病人自主權利法」中,「預立醫療決定書」(AD)的諮商,她想去的那家醫院,一個人要3千多元,團體諮商的話比較便宜,最多6個人,她算出來6個人最便宜,只要1千多元,我心想, 1.連這種事情都以省錢為第一考量,也真服了她,真
Thumbnail
2022-12-08
7
易金看未來,0801火雷噬嗑卦台指趨勢研與盤後檢視如果覺得易金文章不錯,歡迎分享給更多親友知道有這個平台,多一個投資參考訊息。更多資訊請參考https://www.ejingfinance.com/ 0801得火雷噬嗑卦,沒錯又見噬嗑卦,此卦本質有逢高減碼之意,但卦中財旺,整體而言是先下再逐步往上的格局。 卦意重點提示 六爻重點提示 第六爻弱相。
Thumbnail
2022-08-01
1
2021 年 Cannes Lions 坎城創意獎數字概觀與台灣創意公司得獎表現2021 年 Cannes Lions 坎城創意節於 6 月 21 日展開 5 天的會期。各項數字概觀與台灣創意公司在各創意獎表現如下:
Thumbnail
2021-06-24
4