Tâi-oân-lâng Kok-ka

2022/10/05閱讀時間約 1 分鐘
Tâi-oân-lâng kok-ka m̄-nā-sī bîn-bāng
M̄-nā-sī ǹg-bāng
Tâi-oân-lâng kok-ka sī lán ê seng-oa̍h
Sī lán chòe-hóe khai-káng ê chhiò-siaⁿ
Tâi-oân-lâng kok-ka ū lán ê ǹg-bāng
Ū lán tùi gín-á ê thiàⁿ-thàng kap kià-bāng
Tâi-oân-lâng ê kok-ka
Tī chia, tō tī lí kap góa ê sì-kho͘-ûi-á
Lí tō līn-chin thiaⁿ
Chhiáⁿ lí chim-chiok thiaⁿ
Lán pē-bú-ōe ê koa-siaⁿ
Tō tī chia, tō tī hia
贊助支持創作者,成為他繼續創作的動力吧!
孤身 1 隻白翎鷥, 半舌 ê Tâi-oân囝, 陷眠 ê A-siu-lô
喙講Tâi-oân-ōe, 手寫Tâi-gí-bûn, 思念Tâi-oân-sū, 成做Tâi-oân-lâng!
如果要發表留言,請先登入註冊會員
享受沈浸的閱讀體驗
徜徉在不受干擾的簡約介面,瀏覽數百萬篇原創內容。
領取見面禮
只要設定追蹤作者,即可享有 48小時
Premium 閱讀權限