Lâng sī siáⁿ?

2023/07/12閱讀時間約 1 分鐘

Góa sī lâng, lâng sī siáⁿ?

Lâng ê sìⁿ-miā sī beh cháu-chhōe siáⁿ-khoán ê mi̍h-kiāⁿ?

Hīⁿ, ba̍k, phīⁿ-khang kap chhùi-chi̍h

Khí-chō góa it-seng ê chú-koan jīn-ti


Góa sī lâng, lâng sī siáⁿ?

Lâng ê thâu-khak-lāi kám chin-chiàⁿ ū ka-kī ê mi̍h-kiāⁿ?

Jī, siaⁿ, su-sióng kap kăm-kak

Lóng sī pa̍t-lâng kă thuh--kòe chiah ū hoán-èng


Góa sī lâng, lâng sī siáⁿ?

Lâng kám ū-iáⁿ ē-tàng kek chò lēng-gōa 1 ê mi̍h-kiâⁿ?

Tōng-bu̍t, si̍t-bu̍t kap thâng-thōa

Lóng-chóng tòng-chò sī lán-lâng kám ū-iáⁿ?


Góa sī lâng soah bô siūⁿ-beh chò lâng.....

M̄-chai án-nóa to̍h chok chheh pôaⁿ-nóa

Ōe mā kóng bōe súi-khùi kóng bōe hó-thiaⁿ

Tio̍h--ê to̍h tio̍h ā to̍h ài koh kóng siáⁿ?

白翎鷥
白翎鷥
孤身 1 隻白翎鷥, 半舌 ê Tâi-oân囝, 陷眠 ê A-siu-lô
留言0
查看全部
發表第一個留言支持創作者!
從 Google News 追蹤更多 vocus 的最新精選內容