Jīn-ti choh-chiān 認知作賤

2023/05/24閱讀時間約 1 分鐘
查某人上媒體相 chìⁿ
Sio 姦 sak-khuh kám 有 ti̍h
我看 ka-kī 褲內面
真久 lóng 毋捌『夢遺』
僥倖人生四十鬼
Àu siâu giông beh 焦焦 khì
卵白質食濟無要緊
暗時軟軟 soah 徛袂起
新聞看 kah chok 厭世
僥倖查埔 thài-ē siâu 滿 kîⁿ
濺 siâu 拭喙 chôaⁿ 袂記
大某細某 teh 搶彼支
到底 che 是佗世紀
膣屄 lān-pha koh 冤袂 lī
自由中國 hoān 三立
攏來做伙報hō͘--你
Hotel 旅館 khah 歡喜
新聞看了客滿 tīⁿ
男男女女雙雙對對
做伙 sak 砲 khah 規氣
啥物戰爭 lóng 在 in khì
插咱 sak 砲啥代誌
有 sóng 有 thiòng 誠要緊
毋通 kap 咱講政治
查某查埔 ê 代誌
才是人生上要緊!
Tâi-oân!世界第一!
illustration
贊助支持創作者,成為他繼續創作的動力吧!
白翎鷥
白翎鷥
孤身 1 隻白翎鷥, 半舌 ê Tâi-oân囝, 陷眠 ê A-siu-lô
留言0
查看全部
發表第一個留言支持創作者!
從 Google News 追蹤更多 vocus 的最新精選內容