Chiáu-á ê khé-sī 鳥仔 ê 啟示

2023/08/28閱讀時間約 2 分鐘

Thàu-chá cheng-sîn khì choân-ke bé ka-pi, tī lō͘-kháu têng-á-kha tú-tio̍h 1 chiah ka-lēng m̄-chai ùi tó-ūi poe--lo̍h-lâi, i khiā teh thô͘-kha ná kaiⁿ thâu-khak ná tńg-se̍h m̄-chai kám sī teh chhōe chia̍h--ê.

He sī 1 ê siang-chhe lō͘-kháu, sì-kho͘-ûi-á choân chhiau-kòe 5 chàn ê lâu-á-chhù, m̄-koh, i ê siaⁿ-sàu soah tī kui ê lō͘-kháu sán-seng hôe-im ná chhiūⁿ sī khah iù-siaⁿ ê lûi-kong teh chūn-chūn-tân. Góa tùi i he sòe-lia̍p thâu tùi-tùi ka siòng, i hoah-kiò ê sî-chūn chhùi khui-khui, ba̍k-chiu ná to̍h-hóe, siaⁿ-im chhin-chhiūⁿ chhèng-chí ǹg thâu-chêng sàu-siā, khì-sè ū-iáⁿ chok chhia-iāⁿ, oân-choân bô teh kap lán kheh-khì kap pháiⁿ-sè.

Hiông-hiông góa siūⁿ tio̍h lán jîn-seng chāi-sè mā-tio̍h sī án-ne, beh chò ka-kī, chhòng-chō it-seng ê sū-gia̍p, tō-sī ài ū chit-khoán ê chū-sìn kap la̍t-thâu m̄-chiah ū thang khì chin-chiàⁿ sán-seng éng-hióng, nā ta̍k-kang teh tiû-tû teh kè-kàu pa̍t-lâng ê siūⁿ-hoat, tang-sî chiah ū châi-tiāu tōa-pō͘ khí-kiâⁿ neh?

1 chiah chiáu-á mā ū-thang lûi-kong-hoah, ū-iáⁿ chiâⁿ sim-sek, kài ū ì-gī neh!

白翎鷥
白翎鷥
孤身 1 隻白翎鷥, 半舌 ê Tâi-oân囝, 陷眠 ê A-siu-lô
留言0
查看全部
發表第一個留言支持創作者!
從 Google News 追蹤更多 vocus 的最新精選內容