Báng-kah 街仔路--ni̍h

2023/05/24閱讀時間約 2 分鐘
Góa mn̄g thiⁿ
Lí kám chin-chiàⁿ ū chi̍t ê lâng tī téng-bīn khòaⁿ--gún
Lí kám sī che it-chhiat hiau-hēng koh bô-sūn-sī
Oai-ko-chhi̍h-chhoa̍h ê sè-kài ê chhòng-chō-chiá
A̍h-sī-kóng tùi-bīn lâu-á-chhù lāi-té ê pâng-keng
Lí tng teh hām m̄-chai tó-ūi lâi--ê sio-kàn khùiⁿ-oa̍h.
Góa mn̄g i
Lí teh khòaⁿ sàⁿ?
Lí kám ū chin-chiàⁿ teh khòaⁿ?
A̍h-sī kóng lí kan-na sī teh suh chhia-lō͘ ê khong-khì chiâⁿ hun
Chò thian-jiân ê bah-thé khong-khì chheng-chēng-ki
Kō͘ I ê ài lâi thê-chhéⁿ jîn-lūi m̄-thang khò-sè hoat-tián.
I bô chhap--góa
Kek-tiām-tiām ná chhiūⁿ góa lâng bô tī hin ê khoán
Chòe i suh ka-kī m̄-chai tó-ūi lâi ê hun
Kā góa ê būn-tê suh--ji̍p-khì, kā hì phùn kah kui ke-lō͘
Bōe-su ang-î teh mn̄g-sū hit-khoán
M̄-koh góa bô tī hin, mā bô lâng kā mn̄g
Ū siáng chhap--I?
Ū siáng chai-iáⁿ--I?
Ū siáng se̍k-sāi--I?
Ū 1 kang I chŏaⁿ bô--khì, khì tó-ūi?
Ū siáng ē ē-kì-tit--I?
白翎鷥
白翎鷥
孤身 1 隻白翎鷥, 半舌 ê Tâi-oân囝, 陷眠 ê A-siu-lô
留言0
查看全部
發表第一個留言支持創作者!
從 Google News 追蹤更多 vocus 的最新精選內容