「Sèⁿ-miā」

2022/10/06閱讀時間約 1 分鐘
Chit ê sin-khu m̄-sī góa
Sī chit ê sè-kan cháu-chông ê ke-si
I ē thiám, ē thiàⁿ, ē su-iàu khùn-bîn
Nā bô 「Góa」
I kám iáu-ē tín-tāng, iáu ē kiâⁿ?...
以行動支持創作者!付費即可解鎖
本篇內容共 400 字,收錄於此專題
贊助支持創作者,成為他繼續創作的動力吧!
孤身 1 隻白翎鷥, 半舌 ê Tâi-oân囝, 陷眠 ê A-siu-lô
喙講Tâi-oân-ōe, 手寫Tâi-gí-bûn, 思念Tâi-oân-sū, 成做Tâi-oân-lâng!
如果要發表留言,請先登入註冊會員
打造你的創作天地
在這裡尋找共鳴,與方格子的 35 萬格友分享觀點與生活。
領取見面禮
只要設定追蹤作者,即可享有 48小時
Premium 閱讀權限