「Hoah」

2022/10/05閱讀時間約 1 分鐘
Kā góa ê sim-su siá chò si
Kā góa ê ì-chì siá chò si
Ka góa ê khòaⁿ-hoat the̍h lâi siá-si
Kā ngó͘-kám choán-hòa chò siā só͘-ū ê keng-giām chiâⁿ-chò si
Kā chhùi leh kóng--ê
Lóng-chóng chhiùⁿ chhut koa-si...
以行動支持創作者!付費即可解鎖
本篇內容共 690 字,收錄於此專題
贊助支持創作者,成為他繼續創作的動力吧!
孤身 1 隻白翎鷥, 半舌 ê Tâi-oân囝, 陷眠 ê A-siu-lô
喙講Tâi-oân-ōe, 手寫Tâi-gí-bûn, 思念Tâi-oân-sū, 成做Tâi-oân-lâng!
如果要發表留言,請先登入註冊會員
打造你的創作天地
在這裡尋找共鳴,與方格子的 35 萬格友分享觀點與生活。
領取見面禮
只要設定追蹤作者,即可享有 48小時
Premium 閱讀權限