Yang[iûⁿ−ê]

Yang[iûⁿ−ê]

21 位追蹤者
正在從 Medium (https://yangiunne.medium.com)搬文章過來
彙整珂拉琪樂團所發表歌曲中,歌詞之意義/探討/分析/解碼,編曲中的聲景/背景音解析,以及個人聽歌心得感想或紀錄。
由新到舊
Thumbnail
2022-05-21
9
Thumbnail
2022-05-02
4
Thumbnail
2022-05-02
2
Thumbnail
2022-04-24
1
Thumbnail
2021-12-31
5
Thumbnail
2021-12-26
6
Thumbnail
2021-12-24
8
Thumbnail
2021-11-24
3
Thumbnail
2021-10-10
3
Thumbnail
2021-05-22
2
Thumbnail
2021-03-13
5
Thumbnail
2021-03-01
1
Thumbnail
2021-01-09
3
Thumbnail
2020-10-31
16