Hitomi

Hitomi

58 位追蹤者
正職是平面設計自由接案者,生活中一直有許多感想,決定在這個地方分享。
57會員
196內容數
在家工作的平面設計師,喜歡孤獨大過熱鬧,一直在尋找自己的生活節奏,很喜歡帶筆電在咖啡店寫作;有許多的心情以及故事想寫出來分享,寫下來才會覺得踏實。
由新到舊
2024-03-20
8
Thumbnail
2024-03-11
7
Thumbnail
2024-03-09
9
Thumbnail
2024-03-08
9
Thumbnail
2024-03-07
7
Thumbnail
2024-03-06
6
Thumbnail
2024-03-05
4
Thumbnail
2024-03-03
6
Thumbnail
2024-03-02
5
2024-02-28
5
Thumbnail
2024-02-28
3
2024-02-27
8
Thumbnail
2024-02-26
6
Thumbnail
2024-02-25
6
Thumbnail
2024-02-24
7
Thumbnail
2024-02-23
5
Thumbnail
2024-02-23
4
Thumbnail
2024-02-20
15
2024-02-19
5
Thumbnail
2024-02-19
7
Thumbnail
2024-02-18
9
Thumbnail
2024-02-17
5
2024-02-16
8
2024-02-15
4
2024-02-14
6
Thumbnail
2024-02-14
4
2024-02-12
3
Thumbnail
2024-02-12
14
Thumbnail
2024-02-11
8
2024-02-10
2
Thumbnail
2024-02-10
3
2024-02-09
3
Thumbnail
2024-02-09
3
2024-02-08
4
Thumbnail
2024-02-08
4
2024-02-06
3
2024-02-04
4
Thumbnail
2024-02-04
3
Thumbnail
2024-02-03
5
Thumbnail
2024-02-02
3
Thumbnail
2024-02-01
4
Thumbnail
2024-01-28
4
Thumbnail
2024-01-27
4
Thumbnail
2024-01-23
5
Thumbnail
2024-01-23
5
Thumbnail
2024-01-20
6
Thumbnail
2024-01-18
6
Thumbnail
2024-01-16
4
Thumbnail
2024-01-15
4
Thumbnail
2024-01-14
3
Thumbnail
2024-01-12
6
Thumbnail
2024-01-09
5
Thumbnail
2024-01-08
4
Thumbnail
2024-01-07
4
Thumbnail
2024-01-06
5
Thumbnail
2024-01-05
7
Thumbnail
2024-01-04
4
Thumbnail
2024-01-03
7
Thumbnail
2024-01-02
4
Thumbnail
2024-01-01
4
Thumbnail
2023-11-07
8
Thumbnail
2023-11-06
2
Thumbnail
2023-11-05
6
Thumbnail
2023-08-19
13
Thumbnail
2023-07-17
12
Thumbnail
2023-07-16
6
Thumbnail
2023-06-24
15
Thumbnail
2023-06-20
6
Thumbnail
2023-06-20
4
Thumbnail
2023-06-11
4
Thumbnail
2023-05-06
8
Thumbnail
2023-05-01
13
Thumbnail
2023-03-27
3
Thumbnail
2023-03-24
4
Thumbnail
2023-03-21
4
Thumbnail
2023-03-15
5
Thumbnail
2023-03-11
6
Thumbnail
2023-02-28
6
Thumbnail
2023-01-29
12
Thumbnail
2023-01-28
2
Thumbnail
2023-01-25
7
Thumbnail
2022-12-29
4
Thumbnail
2022-12-28
4
Thumbnail
2022-11-27
7
Thumbnail
2022-11-13
6
Thumbnail
2022-10-25
7
Thumbnail
2022-10-17
6
Thumbnail
2022-08-27
4
Thumbnail
2022-08-11
5
Thumbnail
2022-08-04
9
Thumbnail
2022-07-25
9
Thumbnail
2022-07-24
14
Thumbnail
2022-07-13
6
Thumbnail
2022-05-26
3
Thumbnail
2022-05-04
9
Thumbnail
2022-04-28
3
Thumbnail
2022-04-02
6
Thumbnail
2022-03-27
8
Thumbnail
2022-02-23
4
Thumbnail
2022-02-14
7