【A郎】EP. 12 南島大車拚!武術ê高手to̍h是ài按呢相phah!

閱讀時間約 7 分鐘
raw-image

瘦猴hit pêng是bat-tah sa--leh烏白hut,烏mo͘--ê mā閃mā擋,ta̍k不時,siòng tio̍h khang-phāng to̍h kā瘦猴cheng--1-ē。A鳳hit pêng,hun吹ná kòng ná配合時機出脚踢,mā kah紅mo͘--ê phah kah難分難解,chit ê紅mo͘--ê jú phah koh jú歡喜,一直chhiàng講「Koh來!Koh來!無夠!無夠!」正港是標準ê sio-phah雞á,看--起-來phah kah真享受。2 pêng看--起-來lóng無人占贏,5分á 5分。Chit時A明拖2 ê布袋過--來,表情真hiau-pai kā A郎講:「戰爭beh贏to̍h ài看我che hái-kho͘-lah-suh ê妙計,我chit ê軍師m̄是紙糊--ê lah。」A郎問講:「你拖he是siáⁿ?」A明應講:「錦囊!」Sòa--lòe無ke講話,2 kha布袋內ê mi̍h出力對2 ê tng teh sio-phah ê所在phiaⁿ--過。Mi̍h-kiāⁿ落地瘦猴kah A鳳sûi poa̍h倒,烏mo͘--ê kah紅mo͘--ê soah kui叢好好khiā在在,瘦猴kah A鳳詳細看chiah知影ka-tī踏tio̍h kin蕉皮,oa̍t頭to̍h看tio̍h A明1手the̍h 1 kha布袋。A鳳先發作,罵講:「你chit ê無路用ê狗頭軍師,你到底是toh 1 pêng--ê!」瘦猴mā罵講:「等--leh我chia phah soah你to̍h知死!」Liân A郎mā用冷kah kiōng beh ē結冰ê眼神kā A明gîn。A明人sûi bih kah hn̆g遠,tiām-tiām lóng m̄敢出聲。


Che虎kah豹人koh真紳士,無趁in poa̍h倒ê時偷phah,che mā凡勢是tng teh sio拚ê時,天頂有kin蕉皮lak--落-來chit件tāi-chì實在siuⁿ hàm,in 2人原地khiā好好,beh等對手khiā好勢koh再戰。To̍h tī瘦猴kah A鳳準備好beh繼續chhia-piàⁿ ê時,圍tī邊--á ê人慢慢á分開,1 ê頭mn̂g白phú-á白phú ê中年人行--出-來,直直ùi A郎hia行--過,虎kah豹看tio̍h伊來,to̍h thè ùi伊後壁去,A鳳kah瘦猴sa無cháng,mā kā A明giú--leh,3 ê人退ùi邊--á去。


中年人行到離A郎1丈遠ê時,ta̍uh-ta̍uh-á kā插tī腰帶ê木刀poe̍h--出-來,刀gia̍h平平在胸前,刀尖正正對A郎,chhek 1 ê勢,A郎mā ta̍uh-ta̍uh-á kā木刀poe̍h--出-來,gia̍h koân過頭殼頂,mā chhek 1 ê勢。中年人sòa--lòe ta̍uh-ta̍uh-á kā刀làu ho͘ kē,變1 ê勢,chit時A郎mā tòe伊koh變1 ê勢。2 ê人to̍h án-ne tī原位不斷變勢,soah無人向對方出招。A明nauh 1句講:「看lóng無,in是leh pìⁿ-siáⁿ-báng?」瘦猴ka應講:「Nā武術ê高手,kan-na看chhek siáⁿ-mih勢,to̍h知影koh來beh án-chóaⁿ出招,koh khah厲害--ê,ē-tàng看kah sòa--落-來3,4招,kah he gâu行棋ê人kāng款,你mài看in kan-na tī hia teh換勢,其實in 2 人精神ê真集中,心內已經戰kah chiâⁿ緊張。」A明聽了koh詳細ka看,koh有影neh!In 2 ê人頭殼額á已經開始leh出kōaⁿ,勢mā jú變jú緊,tī眾人緊張kah kiōng beh bē喘氣ê時,2 ê人無koh變勢,gia̍h刀ê手mā tòe leh sôe--落-來,汗流sám滴,尤其是A郎,已經喘kah ē kho͘雞bē pûn火--ah。中年人笑笑講:「真正不得了,最後hit刀我險擋無tio̍h。」A郎ná喘ná應講:「師傅siuⁿ過謙--lah,我頭前早to̍h中你kúi-nā刀。」


Tang時á chit ê中年人to̍h是進--à,1冬前重傷tòa tī A郎in tau治傷,尾--á離開去報冤仇,冤仇報了轉來南島,iā to̍h是伊ê故鄉養老。因為伊人熱心刀法koh真好,少年ê時四界行踏tāi-chì iā看kài chē,só͘-pái眾人便nā有疑難雜症,lóng來hâm伊參詳,真thok-tiōng--伊,久--來soah變做南島ê頭人。進--à問A郎是為怎樣來到南島,A郎koh kā伊beh來南島phah歹人ê tāi-chì,講1遍hō͘進--à聽,進--à詳細聽kah soah,chiah講:「你hông騙--去-ah。Chit-má mā beh黃昏,咱sóa來goán-tau食飯,chiah ta̍uh-ta̍uh-á講。」


去到進--à in tau ê時,虎豹兄弟mā在場 ,進--à chhōa眾人到飯廳,招呼ta̍k ê坐好勢了後,to̍h去chhōe長工,吩咐講人客來食飯,趕緊去款飯菜,講soah,人koh轉來食飯桌坐。無jōa久,長工to̍h kā桌頂款好勢,koh the̍h 2 kó͘ m̄知是siáⁿ ê飲料,眾人ê杯á lóng thîn kah tĭⁿ-tīⁿ,詳細ka chîn,黃黃koh ē phuh pho。進--à講:「來,ta̍k ê先乾杯,止嘴ta!」講soah杯á phâng--leh to̍h ko̍k--落-去。虎豹兄弟聽tio̍h進--à án-ne講,mā kah進--à kāng款lim kah tă-ta,kan-na chhun A郎in 4 ê外地á,你看我我看你,m̄知beh án-chóaⁿ。進--à鼓舞講:「好mi̍h--lah,免giâu疑!」A郎in 4 ê人m̄知he是siáⁿ-mih飲料,心內tám-tám,m̄-koh做主人--ê teh chhui,mā歹勢chhek人ê意,有樣看樣,杯á sa--leh,大嘴ko̍k--lo̍h-khì,kui杯ho͘乾,4 ê人目睭soah lóng金--khài。A明tāi先講:「Ŏ͘,che好lim neh!」A鳳接落去應講:「甘甘phang-phang koh苦liám-á苦liám,好lim。」A郎講:「Lim--lòe kài-sêng kui seng-khu ê火氣lóng消 kah lĭ-lī,有影好mi̍h!」瘦猴siāng kah-ì,問講:「Che是siáⁿ-mi̍h,我是做進出口ê生理人,nā ē-sái--chit,我想beh進口去goán hia賣。」進--à應:「Che是goán chia ê特產,hō做bì-luh,是麥á kek ê酒,nā講beh買,咱ē-tàng ta̍uh-ta̍uh-á參詳,咱先來kā lín ê誤解tháu ho͘開。」Sòa--落-去to̍h開始khai-phòa hō͘ A郎in知影。
Goán是1 tīn真要意台語台文ê人,對台語有真深ê感情,tī chit-má這ê對台語,也tio̍h是咱Formosa chit粒島嶼本底ê共同語,去hō͘ chē-chē人看輕ê時代,想beh出來做kóa tāi-chì,kā goán目前koh ē-hiáu ê物件,分享hō͘社會知影。
留言0
查看全部
發表第一個留言支持創作者!