Dr. Rover

Dr. Rover

143 位追蹤者
教育心理學專業,曾在美國心理學會和國際心理學會研討會發表論文,並且有數篇研究論文發表在臺灣社會科學核心(TSSCI)期刊當中
158會員
88內容數
文章內容以圖像式和步驟化方式,教您如何在各種統計軟體中(例如:SPSS、R和Mplus),執行多種統計方法。此外,我還會分享一些學術和科技新知,幫助您在學術之路上走得更順利。
由新到舊
Thumbnail
2024-04-15
1
Thumbnail
2024-04-02
2
Thumbnail
2024-03-31
0
Thumbnail
2024-03-24
6
Thumbnail
2024-03-15
1
Thumbnail
2024-02-27
4
Thumbnail
2024-02-15
3
Thumbnail
2024-01-30
4
Thumbnail
2024-01-15
4
Thumbnail
2024-01-08
7
Thumbnail
2023-12-18
4
Thumbnail
2023-12-15
5
Thumbnail
2023-11-30
4
Thumbnail
2023-11-23
7
Thumbnail
2023-11-18
10
Thumbnail
2023-11-15
4
Thumbnail
2023-11-07
8
Thumbnail
2023-11-07
4
Thumbnail
2023-11-07
3
Thumbnail
2023-11-07
4
Thumbnail
2023-10-31
7
Thumbnail
2023-10-26
4
Thumbnail
2023-10-15
9
Thumbnail
2023-10-07
4
Thumbnail
2023-09-21
16
Thumbnail
2023-09-21
5
Thumbnail
2023-09-07
3
Thumbnail
2023-09-07
5
Thumbnail
2023-09-04
8
Thumbnail
2023-08-27
4
Thumbnail
2023-08-24
9
Thumbnail
2023-08-23
8
Thumbnail
2023-08-15
5
Thumbnail
2023-07-26
6
Thumbnail
2023-07-13
6
Thumbnail
2023-06-30
6
Thumbnail
2023-06-15
8
Thumbnail
2023-05-22
11
Thumbnail
2023-05-20
6
Thumbnail
2023-05-15
7
Thumbnail
2023-05-06
11
Thumbnail
2023-04-27
17
Thumbnail
2023-04-16
8
Thumbnail
2023-04-16
5
Thumbnail
2023-04-16
3
Thumbnail
2023-04-16
2
Thumbnail
2023-04-16
2
Thumbnail
2023-04-16
3
Thumbnail
2023-04-16
3
Thumbnail
2023-04-16
3
Thumbnail
2023-04-15
5
Thumbnail
2023-04-13
4
Thumbnail
2023-04-13
2
Thumbnail
2023-04-13
1
Thumbnail
2023-04-13
4
Thumbnail
2023-04-13
1
Thumbnail
2023-03-15
5
Thumbnail
2023-02-11
11
Thumbnail
2023-02-05
10
Thumbnail
2023-02-04
4
Thumbnail
2023-02-03
12
Thumbnail
2023-02-01
22
Thumbnail
2023-01-31
12
Thumbnail
2023-01-31
13
Thumbnail
2023-01-31
12
Thumbnail
2023-01-31
12
Thumbnail
2023-01-31
12
Thumbnail
2023-01-31
11
Thumbnail
2023-01-31
13
Thumbnail
2023-01-30
12
Thumbnail
2023-01-28
23
Thumbnail
2023-01-28
13
Thumbnail
2023-01-26
18
Thumbnail
2023-01-25
16
Thumbnail
2023-01-23
15
Thumbnail
2023-01-22
11
Thumbnail
2023-01-22
11
Thumbnail
2023-01-22
11
Thumbnail
2023-01-22
10
Thumbnail
2023-01-22
12
Thumbnail
2023-01-22
16
Thumbnail
2023-01-21
14
Thumbnail
2023-01-20
14
Thumbnail
2023-01-19
13
Thumbnail
2023-01-14
15
Thumbnail
2022-12-31
13
Thumbnail
2022-11-27
17
Thumbnail
2022-11-25
18
Thumbnail
2022-11-16
25
Thumbnail
2022-10-13
18
Thumbnail
2022-09-16
18
Thumbnail
2022-09-02
20
Thumbnail
2022-08-21
23
Thumbnail
2022-08-15
16
Thumbnail
2022-08-13
17