Wei2d

Wei2d

7 位追蹤者
享受書寫帶來的平靜,喜歡紀錄生活點滴。有一份穩定的工作,但自許未來能成為文字工作者。喜歡幽默的文字,最近愉快的經驗是在醫院閱讀時報出版的《不過是具屍體》,頗有一番風味。
由新到舊
Thumbnail
2023-08-06
7
2023-07-15
7
Thumbnail
2023-07-15
3
Thumbnail
2023-07-15
4
2023-07-15
4
Thumbnail
2023-07-15
6
Thumbnail
2023-07-15
1
Thumbnail
2023-05-29
4
Thumbnail
2023-04-04
3
Thumbnail
2023-03-28
3
Thumbnail
2023-03-23
6
Thumbnail
2023-03-20
7
Thumbnail
2023-03-19
5
Thumbnail
2023-03-16
6
Thumbnail
2023-03-11
5
Thumbnail
2023-03-06
4
Thumbnail
2023-03-05
6
Thumbnail
2023-03-05
7
Thumbnail
2022-09-10
8
Thumbnail
2022-09-04
8
2022-07-31
4
2022-07-27
8
Thumbnail
2022-07-17
5
Thumbnail
2022-07-17
5
Thumbnail
2022-07-17
2
Thumbnail
2022-07-12
5
Thumbnail
2022-07-12
2
Thumbnail
2022-06-28
5
Thumbnail
2022-06-19
6
Thumbnail
2022-06-17
5
Thumbnail
2022-06-12
5
Thumbnail
2022-06-02
5
2022-05-19
1
2022-05-19
1
2022-05-19
1
2022-05-19
1
2022-05-19
1
2022-05-19
1
2022-05-19
2