Khiàng-kha kiap-lú N̂g Chêng-bí—Koh siá 424 kì-liām

2023/04/28閱讀時間約 11 分鐘
Tô͘ lâi-goân 「Tâi-oân Kàu-hōe-kong-pò sin-bûn-bāng」: https://tcnn.org.tw/archives/34412
Kō͘ Tâi-gí siá chit-phiⁿ siàu-liām Chêng-bí-chí ê bûn-chiong sī siōng-hó ê soán-te̍k, in-ūi tō-sǹg-kóng i bóe-chhiú lóng sī tòa Sūi-sū koh tit-tio̍h A-chu-hái-bah-chèng, i iu-goânsī phah-piàⁿ teh chò Bú-gí-ūn-tōng kap siá-chok.
Chai-iáⁿ Chêng-bí-chí chit ê lâng sī ùi 「424 Chhì-chiúⁿ sū-kiāⁿ」lēng-gōa 2 ūi lâm-sèng chú-kak khai-sí, éng-kòe pó-siú-kàu-io̍k ê éng-hióng í-ki̍p mûi-thé tiau-kang tùi lú-sèng kak-sek khin-sī ê in-toan, tì-sú góa oân-choân kap it-poaⁿ-lâng kāng-khoán kan-na hèng eng-hiông-khoán ê jîn-bu̍t. Tùi hā-chhiú tôaⁿ-chhèng ê N̂g Bûn-hiông sian-siⁿ chông-pài kah.
It-ti̍t kàu chit kúi tang,khai-sí chham-ú khah-chē siā-hōe-ūn-tōng ê to͘-ha̍p, se̍k-sāi khah chē ū teh ūn-tōng ê iú-chì liáu-āu, tùi 424 sū-kiāⁿ ê lí-kái oa̍t-lú chhim-khek, chiah chai-iáⁿ tong-chhoe-sî ê hêng-tōng-chiá lāi-té, ū 1 ūi chin liáu-put-khí ê lú-sèng (góa siūⁿ Chêng-bí-chí hoān-sé ē bô kah-ì lâng án-ne ka phô͘), i ê su-sióng kap hêng-tōng oân-choân bô-khah-su cha-po͘-lâng, tī hit ê sî-tāi ê Tâi-oân-lâng hoān-sè bô kúi ê thang ū i hit-khoán ê tì-hūi kap ióng-khì. Che tiāⁿ-tio̍hⁿ sī lán ài khì tiōng-sī kap thn̂g-thòaⁿ hō͘ koh-khah chē Tâi-oân-lâng chai-iáⁿ, lán bat ū chi̍t ūi chiah-nī ū-chêng-ū-gī ū-tì-hūi ê kiap-lú teh hái-gōa ūi Tâi-oân phah-piàⁿ.
Tī chìn-chêng í-keng chhut-pán ê chheh lāi-té lán chai-iáⁿ 424 sū-kiāⁿ ê chún-pī khang-khòe, Chêng-bí-chí--á chū-thâu-kàu-bóe 100% chham-ú kap ke-e̍k, Peter tôaⁿ-chhèng liáu hām ang-sài Chū-châi khì-pó cháu-lō͘, chit-tōaⁿ 424 sū-kiāⁿ ê iân-tn̂g-chiàn-tàu sīm-chì lóng sī i ka-kī ko͘-sin bīn-tùi. Ài liân-lo̍k iú-chì tàu-saⁿ-kāng chhiâu-chhe̍k koh ài siūⁿ pān-hoat chhiâⁿ-ióng 2 ê gín-á, ka-kī mā su-iàu thó-thàn kòe seng-oa̍h......Kan-na siūⁿ tō chai-iáⁿ he lāi-té ap-le̍k ū gŏa-nī-á tîm-tāng. I m̄-nā sī bô khì hō͘ ap-le̍k phah-pāi, sīm-chì ē-sái kóng sī kā ta̍k-hāng tāi-chì lóng chhú-lí kah chin sūn-sī koh tit-tio̍h hit-tang-chūn kok-chè-siōng chē-chē lâng ka sio-thīn. M̄-nā sī bîn-kan-cho͘-chit ê pêng-iú, tī Eng-kok koh ū hit-tang-chūn ê chāi-iá-tóng chèng-tī-jîn-bu̍t lâi koan-sim i ê sò͘-kiû, lán ka siūⁿ-khòaⁿ-māi, che āu-piah su-iàu gōa kian-kiông ê ì-chì kap thāi-tō͘ í-ki̍p ke-e̍k chiah ū-thang sán-seng chiah khoah ê hāu-kó? Thiaⁿ-kóng i kan-na sī 1 ê 154 kong-hun ê lú-chú niā-niā, soah ē-tàng sêng-tam hit-tang-sî chū Bí-kok kàu Sūi-tián, koh ùi Norway kàu Eng-kok tiàm hia 1 tang phah ín-tō͘ koaⁿ-si, lō͘-bóe Chū-châi-hiaⁿ hō͘ Bí-kok sêng-kong ín-tō͘ tò-tńg-khì ka-ga̍k koaiⁿ chia--ê sū-sū-hāng-hāng.
Tī kòe-têng tong-tiong mā-nā sī sî-kan thoa-bôa sî-kan, seng-oa̍h khoân-kéng tiāⁿ-tiāⁿ ài kái-piàn ê bô-hong-piān, tī bô-kâng kok-ka ài siâⁿ in ê jîn-bîn lâi koan-sim 1 ê hō͘ chèng-hú tui-pó͘ ê 「Kok-chè chèng-tī-hoān」, kèng-ka sī su-iàu ū chèng-tī-ì-sek ê lâng chiah ū-châi-tiāu chhú-lí ê chōng-hóng. Lēng-gōa i koh su-iàu tī chò kiù-oān hêng-tōng kāng-sî an-pâi pêng-iú tàu chiàu-kò͘ 2 ê gín-á, chāi góa khòaⁿ--lâi nā kóng i sī Chhian-chhiú Koan-im-má téng-kip--ê, èng-kai sī bōe ū lâng hoán-tùi chiah tio̍h, ū-iáⁿ sī 1 ūi to̍k-li̍p chū-chú ê lú-sèng ê tōa-pān. Lán ài siūⁿ, he sī tī 1970 nî-tāi ŏ͘h!
Tī i soah-bóe ê jîn-seng lō͘-tô͘, i m̄-sī chhin-chhiūⁿ eng-hiông kò͘-sū lāi-té ê kak-sek, chū he liáu-āu tō bô koh mō͘-hiám thiau-chiàn, tong i chai-iáⁿ lán tī Tâi-oân ê bú-gí-ūn-tōng tng teh chhui-sak ê sî-chūn tō khai-sí gián-kiù ha̍k-si̍p, i ka-kī mā ta̍k-put-sî ē siá-chok tâu-kó, kō͘ Tâi-gí-bûn hoat-piáu ka-kī ê siūⁿ-hoat ì-kiàn, góa siūⁿ hoān-sè che chiâⁿ-chò sī i su-liām kò͘-hiong ê hong-sek.
Chin chē lâng khì-kàu kok-gōa seng-oa̍h liáu-āu, tùi Tâi-oân tō kan-na chhun「Kiān-pó-hùi sio̍k-koh-tōa-óaⁿ」,「Tâu-chu pâng-tē-sán thàn-chîⁿ」chit-khoán bu̍t-chit kè-ta̍t ê lō͘-iōng, kî-thaⁿ--ê tō kap 中國華人 bô cheng-chha, sīm-chì ē khì khò-sè 中國人(華人 = Chinese)hái-gōa cho͘-chit, pàng-sak ka-kī chiâⁿ-chò Tâi-oân-lâng ê jīn-tông kap chun-giâm, kan-na ū lī-ek ê sî-chūn chiah ē hoah「我是台灣人!我愛台灣!」chit-khoán-lâng tàu-tóe ài--ê sī siáⁿ-mih neh?
Lán tī Chêng-bí-chí sin-khu-téng só͘ khòaⁿ--tio̍h-ê, sī chū-sìn ióng-kám bīn-tùi piàn-hòa kap chhiong-tu̍t, 1 sì-lâng lóng teh mō͘-hiám kap phah-piàⁿ, sêng-chiū 1 ê to̍k-li̍p lú-sèng kap sè-kài Tâi-oân-lâng ê tián-hoān, chit-khoán cheng-sîn sī éng-kòe lán m̄-bat khì tiōng-sī kap kà hō͘ kiáⁿ-sun--ê, ǹg-bāng chū chit-má khai-sí ē ū lú chē siàu-liân-lâng lâi se̍k-sāi, oa̍t-tho̍k Chêng-bí-chí ê kò͘-sū, kā i ê cheng-sîn thn̂g-thòaⁿ--lo̍h-khì.
illustration
贊助支持創作者,成為他繼續創作的動力吧!
白翎鷥
白翎鷥
孤身 1 隻白翎鷥, 半舌 ê Tâi-oân囝, 陷眠 ê A-siu-lô
留言0
查看全部
發表第一個留言支持創作者!
從 Google News 追蹤更多 vocus 的最新精選內容