咱 ū 自由心 kap 身 kám ū Nylon 魂(Tâi-oân-hûn)?

2023/07/04閱讀時間約 4 分鐘
【死滅 kap 再生】李敏勇
成做 1 ê Tâi-oân-lâng 若無 Tâi-oân 魂 kan-na 自由心, án-ne kám 有可能愛 Tâi-oân? A̍h-sī 等 kah Tâi-oân 已經 hō͘ 中國炮彈 tôaⁿ kah mi-mi-mauh-mauh ê 時陣, 咱才發見咱一直 lóng 無去 tháu 放心肝底對故鄉 Tâi-oân ê 感情, kám to̍h ài 等到這時陣才 beh 覺醒?Kám iáu 趕會赴市?
咱 lóng 知影 Nylon 家族 ū 一半 sī 日本時代才來到 Tâi-oân, chêng 少年時 mā 無的確產生 Tâi-oân-hûn ê 意志, m̄-koh tng 當伊開始閱讀歷史 (免加講 sī 中國流亡政權毋敢 hō͘ 咱讀--ê 彼款), 開始 hām bat Tâi-oân 歷史發展 ê 友志交往, Tâi-oân 魂 chŏaⁿ tī 伊 ê 心內 phû-íⁿ. I 是 bat 策略 chiâⁿ 理性 ê 人, só͘-pái 伊會當 chhiâu-chhe̍k chē-chē 彼當時 phah 銃獨裁政權 ê 社會運動, 引起社會齊聲 tàu 相 thīn, m̄-koh 伊 kám 是 kan-na teh 主張反獨裁統治 ê 現代價值 niā-niā?
咱 lóng bat 聽伊 kóng ê 彼句「Góa kiò 鄭南榕, Góa 主張台灣獨立!」Che 敢獨獨 sī 1 ê 政治 te̍k ê 喝聲?
咱倒轉來看中(華民 Chinese)國金曲獎鄭 a 農著 Tâi-gí 女歌手 ê 頭獎 soah 1 句 Tâi-gí tō 講袂曉 ê 例. Kāng 都合彭佳慧 mā-sī 頭擺 kō͘ 母語專輯著獎, 伊 oan-ná mā 有講無輾轉 ê 問題 soah 願意全客語致詞, 家己 ê 名 mā 是用客語唸--ê. Koh, 網路 ū 人分張 Showlen Maya (秀蘭瑪雅) 往過 ê 致詞, 伊 sī kō͘ Tâi-gí-koa 著等 ê 原住民, 本底袂曉講 Tâi-gí soah 真拍拚準備 kap 練習致詞 ê 講稿, 敢 kóng 鄭 a 農想無 ài 準備?
1 ê 反例 sī 前早時 bat 有中國歌手參加 Tâi-oân ê 電視唱歌比賽了, 出專輯 tio̍h 金曲獎 Tâi-gí 女歌手獎, 伊 kāng-khoán 全中國話致詞, che 咱若 bōe 感覺怪奇 gāi-gio̍h, án-ne 鄭 a 農(Tâi-oân-lâng) tio̍h Tâi-gí 女歌手 soah 全中國話致詞咱 kám 是 kā 當做「外國人唱台語歌著等」來看待?
To̍h 毋是 meh!!
Chē-chē Tâi-oân 少年家 gōa-nī-á 佮意伊 kā 當做明星夢 ê 大範, 伊所唱所講--ê, chiâu 當做是 ín-chhōa ê 破迷針, ùi 鄭 a 農表達 ê 價值起造 ka-kī ê 價值觀點. 咱 ùi chia 來思考, 鄭 a 農敢有意識 tio̍h 家己 ê 社會責任? 伊 tio̍h Tâi-gí 女歌手頭等 soah hām 外國人 kāng 款 kō͘ 伊 ê 「慣勢語=中國話」致詞, chit-ê 行為 kám 是koh 1 kái kā Tâi-oân 少年家講:
『(中語)台語不需要日常講,表演的時候用就可以了,就只是個討生活的工具!』
伊對待現代進步議題 chiâⁿ 有聲勢, m̄-koh 對待 hō͘ 伊認同 ê 中華民國打壓, 凌治 kah beh 死--去 ê Tâi-gí soah 是如此殘忍 koh 輕視, che kám 毋是「Ū 自由心/身, 無 Nylon (Tâi-oân) 魂」上適合 ê 見本?
到底 sī siáⁿ 因端致使伊 ē án-ne 做, 伊 hoān-sè 永遠 bōe 講 hō͘ 人知, m̄-koh 咱確實需要 ùi 這 chân 代誌 koh 1 pái 思考探討到底咱 Tâi-oân-lâng beh 起造啥款 ê 族群價值觀?
Ū 自由 tō 自然產生民族, 自然產生 1 ê 社會, 自然 tō 成做 1 ê 自由 ê 國家?
白翎鷥
白翎鷥
孤身 1 隻白翎鷥, 半舌 ê Tâi-oân囝, 陷眠 ê A-siu-lô
留言0
查看全部
發表第一個留言支持創作者!
從 Google News 追蹤更多 vocus 的最新精選內容