【走揣Cháu-chhōe】Google搜尋:台文系?!——逆境中的生存美學(台語版)

2021/08/11閱讀時間約 12 分鐘
作者:林紀甄
翻譯者:林佳瑩、王俞雯 (本篇以台灣教育部羅馬字書寫)
社會tùi台文系ê種種質疑,koh予人號做「跳板系」,這tùi台文系學生來講lóng是誠普遍ê代誌,面對這款聲音ê時,阮加減會有淡薄仔氣憤,毋過到底是按怎會有這款質疑leh?阮期望會使藉本期ê文章,「走揣」出其中ê原因,mā 對12个以台文系為起點ê同學做訪談,收集in對台文系ê看法,希望會使對in ê經驗中,搜揣(tshiau-tshuē)[1]出台文系ê生存之道。

網路留言對台文系ê印象

若是去網路社群平台頂面揣kap成大台文相關ê文章,咱定定會看著像「分數低」、「出路窄」這款ê評論出現,社會大眾tùi成大台文ê印象是無偌好,成大內底mā真濟學生是按呢看待台文系。逐擺若到開放申請轉系ê 時,類似Dcard這款ê大學生社群lóng會有「佗一個系上儕人轉出去」ê討論,「台文就是轉系跳板啊,不然待在裡面四年也學不到什麼屁專業,還有畢竟是成大分數最低的系,學生程度水準以我之前接觸過幾個來我們系旁聽的經驗,都蠻低的。」、「台文神跳板欸,轉20個超猛的欸,隨便考隨便進,然後隨便轉。」、「台文要不要乾脆改名叫大一不分系好了。」像這款 leh kā台文系khau-sé ê留言真濟,tsiap-tsiap[2]引起學生之間「戰系」ê情形,「跳板系」mā變做台文系ê外號,m̄-koh台文系敢lóng是大家所想ê按呢爾爾?為啥物社會大眾對台文系ê印象大部份lóng無蓋好?TĪ這款風氣之下,台文系又koh欲按怎才有法度行出予家己生存落去ê路leh?

台文系=跳板系?

較低ê入學分數和自由ê課程

考慮著大學畢業了後欲揣頭路ê壓力,真濟學生因為成大ê「名校光環」、「企業最愛」來kā成大選做第一志願,家長mā鼓勵囡仔kā五大名校「台成清交政」當做目標,高中ê風氣mā是按呢,tùi私立高中畢業ê受訪同學L講,學校為著有「好看」ê榜單,會逼學生tī志願單頂填名校,lóng毋是照學生真正ê意願落去添--ê。因為大學猶koh有「轉系」、「雙主修」這款予學生改變科系ê機會,學生著會想講「先入去khah koh拍算」,台文系ê入學難度koh比理工、醫藥相關ê科系khah低,自然予遮ê學生當做in ê「跳板」。
學生leh選志願ê時mā會考慮著這个系ê課程敢有符合家己ê興趣,毋過大部份人對台文系課程ê印象lóng是學講台語、讀文學、了解台灣歷史文化這款khah「輕鬆、趣味」ê內容,親像無啥物專業性,毋過其實這lóng是ài透過「語言學概論」、「文學理論與批評」、「文化研究」這款理論運用和分析ê課來訓練,才會使對智識有較好ê掌握和理解,本土語言書寫ê系統mā是ài開真濟時間練習,suah lóng無予逐家看見 ,甚至定定有人kā台文系kap中文系lām做伙,無注意著台文系獨有ê課程脈絡(me̍h-lo̍k) 。大眾tùi台文系ê senn-hūn kah 狹kheh[3] ê想像,所以產生「tī台文系學袂著物件」ê誤解,mā khut-kē [4]台文系智識ê專業度。另外台文系大多數ê課程lóng用申論題當做考試ê方式,報告kap作業mā以思考、分析為主,注重培養學生獨立思考kap論述ê能力,bô通用ê公式抑是標準答案,只要有法度提出家己ê看法、而且用合理ê論述kap實例去論證,就會使提著袂䆀ê分數,suah造成學生有毋免付出偌濟心力著會使及格、tshìn-tshái應付mā會使提著學分ê印象 。
成大轉系ê條件kah分數、系上名次有真大ê關係,學生為著欲提懸轉系ê機會,定定會選課又koh涼、分數又koh甜ê課程來上,台文系ê課程因為予學生真大ê自由度,分數mā改了khah鬆,就有真濟別系ê學生會想欲輕鬆提學分,無就是為著欲提懸家己成績單ê平均分數才來台文系上課, mā因為按呢台文系ê課就漸漸有「涼、甜」ê印象傳出去。

有好有䆀 ê 課程設計

台文系轉系ê人數濟是事實,毋過除了一開始就暗算欲轉系才入來台文系ê人以外,猶有一陣人一開始是真正想欲來台文系「試看覓」,希望會使tī遮揣著興趣、揣著目標,毋過tī這兩冬ê過程中漸漸確認家己無適合台文系,才想欲轉系。
台文系課程予學生ê壓力khah細,必修課少、選修課真濟,主題mā真多元,按呢設計是為著欲鼓勵學生去探索家己真正有興趣ê物件,袂予系上ê課縛tiâu-tiâu,毋過因為按呢,mā減少予學生認捌台文專業ê機會,造成無法度kā學生留落來ê危機。而且這款予學生家己安排欲學啥ê設計,對大學一年仔拄對高中這款欲學啥、讀啥lóng有人安排好好ê環境入來ê時,就會造成學生親像失去方向ê船仔,毋知家己欲開向佗位,幾若位受訪者就表示講一、二年ê課毋知leh教啥,mā毋知家己有學著啥物。其實一、二年ê課有建立學生台文基礎智識ê責任,mā應該ài教學生以後欲按怎tī台文這塊做研究抑是學習,毋過目前看起來koh有真濟ài改進ê所在。
台文系ê課程雖然真多元,mā有真濟無仝專業ê老師tī--leh,毋過逐門課之間ê連貫性無懸,學生學著ê物件就khah破碎,而且有ê課程學了初層--ê就無koh有khah進階ê課,變成學生lóng遮學一寡、遐學一寡,無法度成做一个有系統ê智識體系,不管是本土語言課抑是其他選修課lóng加減有拄著這款問題。Mā因為一、二年ê課有這款狀況,學生就會產生毋知繼續留tī台文系會使學著啥物「有路用」ê智識,mā漸漸有想欲轉系ê想法,致使轉系變做一个台文系ê風氣,甚至未來會有愈來愈濟ê學生是以轉系為目標來申請台文系,予真正對台文有熱情ê人koh愈oh[5] 入來。
毋過,tī台文系敢真正無法度學著「有路用」ê智識?人leh講ê「有路用」到底koh是以啥物標準來判斷--ê?這个標準敢真正有適合提來用tī台文系頂懸leh?

踮tī社會墘[6] ê人文學科

Kā人文學科看輕ê社會

為著順應這馬真工業化、商業化ê經濟情勢,台灣長期以來lóng kā理工相關產業ê發展做主要目標,理工相關產業因為有法度推sak國家經濟發展,mā有khah具體明顯ê成果會使予逐家看著,所以社會大眾普遍lóng真看重這个產業,而且這款注重「產值」ê價值觀mā漸漸tī台灣人ê心內釘根。
Tī這个背景之下,理工相關ê科系因為有較大ê工作市場,所學ê智識mā有明顯ê實用性,所以理工所學ê物件就予大眾認為是「有路用」--ê,比較起來人文相關ê產業和科系就無khah具體、會使計算ê產出,學生畢業了後mā無一條清楚對應ê頭路通行,對社會ê影響mā毋是會使sui看著--ê。除了按呢,根據勞動部到110年4月份針對包括27學門ê「大專畢業生各行業全時工作薪資」ê統計,理工相關ê學門大部份lóng有超過40,000箍[7],人文相關學門像人文、語文、藝術,平均薪水lóng tī 35,000箍以下,而且比27學門平均ê 39,980箍koh較低,算是吊車尾。

人文學科ê價值

社會用科系未來ê出路、薪水、發展機會來做判斷一个系敢有價值ê標準,致使系和系之間有「冷門、熱門」ê分別,人文學科mā長期予人貼上「無路用」、「毋知會使創啥」這款ê tag,忍受社會不時出現質疑ê眼光,真濟受訪者lóng對社會這款質疑有親身ê經驗,S同學就講著bat有一个成大校友對伊講:「我覺得台文系是成大最沒有用的科系,你有想轉系嗎?」;C同學mā講:「若沒有了解過台灣文學系的親友,第一時間聽到『我讀台文系』這句話,給予我的反應並不是真正替我感到開心,更多的是擔心。」
Tī這款社會無啥了解人文學科,koh有真濟固定ê歹印象ê情形之下,人文學科是愈來愈無受人重視,「讀人文bái」這个迷思mā真oh改變。毋過,用產值、薪水這種數字化ê結果來判斷科系ê價值敢真正有合?敢會kā一寡無法度用數字計算ê影響落勾去?人文學科注重抽象概念ê理解、人文素養ê累積,這對社會ê影響ài長期來看才看會出改變,而且成果mā毋是建立tī經濟、建設頂面,是反映tī社會整體ê價值觀和思想,人文ê訓練提供大眾思考社會、認捌家己ê機會,培養對家己以外ê人事物同理看待ê能力。台文系所拍拚--ê,koh包括予台灣人對咱跤底ê這片土地,有愈深ê了解、認同,通kā根揣倒轉來。

台文系學生ê生存美學

蔡慶樺tī〈蘭花之學──不安時代中人文社會科學的困境〉[8]文中,對各國ê教育政策和「智識經濟」[9]ê角度,探討人文社會學科ê困境,文尾寫著:「試著去與世界和解,在自我實現的過程中,也能試試看發展與社會對話、適應社會的面向,而不堅持社會必須全然適應我們。」既然社會對人文科系ê質疑袂遐簡單就消失去,按呢台文系ê學生欲按怎tī種種限制中揣出會使適應社會現實,koh會使滿足心內對人文思想ê追求leh?Tī遮阮希望會使提出幾種可能ê方式。
對課程來看,無論是文學、文化、語言抑是其他跨域ê課,學生lóng需要有敏感 ê觀察力,對無仝角度去看各種文本中ê脈絡,會使家己主動思考、分析文本背後掩khàm ê意義,最後組織出邏輯(lô-tsi̍p)合理而且準確表達家己想法ê文字/論述。Tī台文系學習ê機會毋是干焦老師對學生ê教學爾爾,身軀邊ê台文系同學mā會互相影響,C同學就講著:「在台文系遇到許多很有想法的優秀同學,有些人擅長學習語言,有些人熱衷寫作,也有些人致力推廣文化。彼此交流想法之後,發現每個人的志向都有所不同,也在談論未來的同時有所成長。」
台文系自由、多元ê環境是真濟學生上佮意ê特色,學生之間tsia̍p-tsia̍p交流,除了會使對同學ê身軀頂學著家己毋知ê代誌,mā會使tī過程中擲出家己ê看法,袂有啥物顧忌,W同學認為,tī這種溫暖koh友善ê氣氛中,學生會更加有意願去做家己無試過ê代誌。這款雙向ê溝通毋是干焦tī學生之間爾爾,師生之間mā是按呢。Tī這四冬ê學習過程內底,台文系tī無形中tsah予學生真濟養份,咱會使做--ê就是親像一塊海綿盡力去吸收,kā轉換做家己ê力量,隨時保持對任何人事物ê關懷,用開放ê心態去面對,經過冷靜ê思考和歸納了後,毋驚有立場,勇敢提出家己ê意見。
除了台文系予咱ê訓練以外,koh有其他積極ê方式會使幫助咱去適應社會。台文系課程ê壓力比其他科系koh較細,予學生真大ê空間去接觸無仝ê人事物,不管是外系ê課、社團抑是其他有興趣ê代誌,只要會使tī接觸ê過程中揣著一个清楚ê方向,無論這个方向和台文是有關聯抑是無,lóng會使kā tī台文系培養ê能力當做基礎,和無仝範圍ê專業做結合。關鍵就是學生敢有意願坦白面對家己,揣出家己真正有興趣ê代誌、掌握身邊ê資源和機會,主動行出家己ê跤步。
最後,若是咱拄著社會對台文系無友善ê眼光,咱仝款會使用開放ê心態去了解質疑ê聲音,抑是發現家己ê欠點,就主動開發會當適應社會koh補足缺失ê能力。對台文ê價值有認同,用台文系予咱--ê建立自信,毋免完全接受社會主流ê價值觀,mā 毋通和質疑ê聲音做冤仇人,揣著家己ê balance,建構家己ê生存之道。

[1]搜揣(tshiau-tshuē):揣。華語:搜索、查詢。
[2]捷捷(tsiap-tsiap):時常、定定。華語:常常。
[3]狹𤲍(e̍h-kheh):無闊、真細,會使用來形容空間、腹腸、眼光等。華語:狹窄。
[4]屈低(khut-kē):降低地位。華語:屈下貶低。
[5]僫(oh):困難、無簡單。
[6]墘(kînn):指位置上邊緣(pian-iân)ê部分。
[7]箍(khoo):錢ê單位。華語:元。
[8]蔡慶樺,〈蘭花之學──不安時代中人文社會科學的困境〉,獨立評論@天下,2016.06.14,取自https://opinion.cw.com.tw/blog/profile/289/article/4408
[9]智識經濟(tì-sik king-tsè)。華語:知識經濟。

相關文章

贊助支持創作者,成為他繼續創作的動力吧!
《開講》由一群成大台文系學生創立,是一份語言多元、議題開放且無懼立場的刊物。 「阮想欲做一塊廟埕,予大家來開講。」 我們期許在《開講》的書寫與閱讀中,每一位參與的人都能找到自己的位置。 如果不能,就自己開創:動筆、khui-tshuì,作伙來開講。
如果要發表留言,請先登入註冊會員
打造你的創作天地
在這裡尋找共鳴,與方格子的 35 萬格友分享觀點與生活。
領取見面禮
只要設定追蹤作者,即可享有 48小時
Premium 閱讀權限